Samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/131/EF av 16. oktober 2009 som endrer vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i jernbanesystemet

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Liechtenstein: vedtaket trer i kraft 1.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen vedtok 16. oktober 2009 direktiv 2009/131/EF som endrer vedlegg VII til direktiv 2008/57/EF (interoperabilitetsdirektivet). Direktiv 2009/131/EF (direktivet) er vedtatt etter fremgangsmåten i interoperabilitetsdirektivet artikkel 27 nr. 4. Bakgrunnen er at Det europeiske jernbanebyrået (ERA) skulle revidere listen over parametre i del 1 av vedlegg VII til interoperabilitetsdirektivet. ERA har hjemmel til dette i forordning (EF) nr. 881/2004 artikkel 9b nr. 2.

Direktivet består av fire artikler og et vedlegg. De fire artiklene fastsetter at del 1 av vedlegg VII til interoperabilitetsdirektivet skal erstattes med et nytt vedlegg, og angir hvilke datoer som gjelder for implementeringsfrist og ikrafttredelse. Implementeringsfristen er 19. juli 2010, som er samme dato som interoperabilitetsdirektivet skal være implementert i nasjonal rett.

Vedlegget til direktivet inneholder en liste over parametre som skal danne grunnlag for utarbeidelsen av et referansedokument (gjøres av ERA) som skal klassifisere nasjonale regler som gjelder fremgangsmåten for godkjenning av ibruktaking av kjøretøyer og som skal brukes av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene i forbindelse med kryssaksept av kjøretøy. Endringene går bl.a. ut på at listen er omstrukturert noe, og enkelte parametre har blitt angitt tydeligere. Listen over parametrer omhandler bl.a. grensesnitt mot infrastruktur, bremsesystemer, software, passasjer- og godsrelaterte områder etc.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har deltatt i arbeidsgruppen i ERA som har utarbeidet direktivet. I gruppen har det også deltatt en rekke representanter for de europeiske interesseorganisasjonene for infrastrukturforvaltere, jernbaneforetak og produsenter. Statens jernbanetilsyn har bidratt aktivt i utformingen av listen i vedlegget til direktivet, og anser den som hensiktsmessig ut fra sitt formål. Det anses ikke nødvendig å sende kommisjonsdirektivet på høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.4 c.

Vurdering
Direktivet går ut på å justere listen i det opprinnelige vedlegg VII til interoperabilitetsdirektivet som skal gjøre prosessen med kryssaksept av kjøretøy enklere og mer effektiv for næringen. Kryssaksept kan gi store besparelser for de som søker om tillatelse til ibruktaking og for sikkerhetsmyndighetene, både administrativt og kostnadsmessig. En forenkling av listen over parameter for kryssaksept kan forenkle denne prosessen ytterligere. Endringen har ikke noen særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser. Hoveddirektivet (direktiv 2008/57/EF), som dette direktiv er hjemlet i er allerede ansett som EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Direktivet kan gjennomføres ved en endring av vedlegg VII til utkastet til ny samtrafikkforskrift.

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Direktivet skal være implementert i nasjonal rett innen 19. juli 2010.

Direktivet er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.10.2009
Gjennomføringsfrist i EU
19.07.2010
Anvendelsesdato i EU
19.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 255-256
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2010
Anvendes fra i Norge
19.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0131
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro