Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/420 av 16. mars 2020 om retting av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2016/919 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemene for 'styring, kontroll og signal' til jernebanesystemet i Den europeiske union

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/420 of 16 March 2020 correcting the German language version of Regulation (EU) 2016/919 on the technical specification for interoperability relating to the ‘control-command and signalling’ subsystems of the rail system in the European Union

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/420 av 16. mars 2020 om endring av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2016/919 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet "styring, kontroll og signal" i Den europeiske unions jernbanesystem (forordningen) medfører en rettelse som gjør at den samme overgangsordningen gjelder etter den tyske språkversjonen som av de øvrige. Rettelsen angår punkt 7.4.2.3, annet avsnitt, i vedlegget til forordning (EU) 2016/919.

Forordningen medfører for øvrig ingen enringer, og påvirker ikke de andre språkversjonene av forordning (EU) 2016/919.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2016/919 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 10. mai 2017 nr. 600 om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet (TSI CCS). Det vil være nødvendig å ta inn en henvisning til forordningen etter at den er tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 16. mars 2020. Forordningen trådte i kraft 21. mars 2020, med virkning fra 16. juni 2019.

Rettsakten følger EFTAs hurtiprosedyre og har ikke vært behandlet i SU Transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet