Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/18/EU af 1. mars 2011 som endrer vedlegg II, V og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2011/18/EU av 1. mars 2011 som endrer vedlegg II, V og VI til direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i fellesskapets jernbanesystem (heretter direktivet) er gitt for å presisere inndelingen av jernbanesystemet i delsystemer, angi prosedyrene for å vurdere samsvar med nasjonale regler og angi nærmere hvordan teknisk kontrollorgan skal gjennomføre foreløpige verifiseringer ("Intermediate statement of verification, ISV"). Direktivet inneholder fortale, fire artikler og tre vedlegg. Artikkel 1 angir at vedlegg II, V og VI til direktiv 2008/57/EF erstattes med teksten i vedlegg I, II og III til direktivet. Artikkel 2 krever at medlemsstatene gjennomfører de nødvendige endringene innen 31. desember 2011. De tre vedleggene inneholder dermed de materielle endringene.I nytt vedlegg II til direktiv 2008/57/EF er det hovedsaklig inndelingen av de strukturelle delsystemene som endres. Delsystemet styring, kontroll og signal deles opp i to strukturelle delsystemer: Et for de faste installasjonene i og langs sporet (trackside controll-command and signalling) og et for ombordutrustningen (on-board controll-command and signalling). Det gjøres også en endring i angivelsen av delsystemet energi ved at det elektriske anlegget om bord legges til delsystemet rullende materiell. Utover dette gjøres det kun språklige endringer i dette vedlegget. Nytt vedlegg V til direktiv 2008/57/EF omhandler erklæring om verifisering av delsystemer. Endringene går ut på å dele det opp i EF-erklæring om verifisering av delsystemer basert på felleseuropeiske regler, særlig de tekniske spesifikasjonene (TSIer), og erklæring om verifisering av delsystemer basert på nasjonale regler, da dette er to uavhengige prosesser som utføres av ulike organer i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 17 og 18. I en søknadsprosess for å få tillatelse til ibruktaking av et delsystem eller kjøretøy vil det da måtte legges frem både en EF-verifiseringserklæring for samsvar med de felleseuropeiske reglene og en verifiseringserklæring for samsvar med de nasjonale reglene. Som en følge av dette skillet er det også gjort enkelte språklige presiseringer i dette vedlegget. Vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF endres også ved at det gjøres et skille mellom verifiseringer av TSI-baserte regler og nasjonale regler. I tillegg gjøres det endringer for å utdype hvordan foreløpige verifiseringer skal utføres i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18 nr. 4. Slike foreløpige verifiseringer kan foretas av et teknisk kontrollorgan for deler av et delsystem eller for design- eller produksjonstrinnet underveis i verifiseringsprosessen. Slike foreløpige verifiseringer er ikke obligatoriske.

Merknader
Direktivet krever endringer i samtrafikkforskriftens vedlegg II, V og VI. Direktivet medfører ingen nye forpliktelser eller byrder som ikke allerede fremgår av direktiv 2008/57/EF (som er implementert i norsk rett med ikrafttredelse 19. juli 2010), da det hovedsaklig går ut på presiseringer og utdypinger av eksisterende prosesser som allerede gjelder i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har blitt forelagt berørte parter til uttalelse. Det har ikke kommet inn noen merknader til direktivet. Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn har ingen innvendinger mot direktivet.

Vurdering
Direktivet medfører ingen nye forpliktelser eller byrder som ikke allerede fremgår av direktiv 2008/57/EF (som er implementert i norsk rett med ikrafttredelse 19. juli 2010), da det hovedsaklig går ut på presiseringer og utdypinger av eksisterende prosesser som allerede gjelder i Norge. Det er fordelaktig å skille mellom verifiseringsprosessene for europeiske regler/TSIer og nasjonale regler, da det er ulike typer organer som skal gjøre slike verifiseringer. Det legges derfor til grunn at en eventuell gjennomføring av direktivet vil medføre en positiv nytteverdi.

Direktivet ble ansett som EØS-relevant og akseptablelt.

Direktivet ble implementert i norsk rett gjennom endring i samtrafikkforskriften.

Status
Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalan 2. desember 2011, og implementert i norsk rett gjennom forskrift 6. januar 2012 nr. 20 om endringer i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.03.2011
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2011
Anvendelsesdato i EU
31.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 418-425
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.01.2012
Anvendes fra i Norge
06.01.2012
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro