Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/924 av 8. juni 2015 om endring av forordning (EU) nr. 321/2013 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevnen for delsystemet rullende materiell - godsvogner i jernbanesystemet i EU

Commission Regulation (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — freight wagons’ subsystem of the rail system in the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2015/924 endrer forordning (EU) nr. 321/2013. De sentrale endringene gjelder bl.a. presisering av tidsfrister for verifisering av bremseklosser mot hjul før og etter ikrafttredelse av denne forordning. Ikke-sertifiserte bremseklosser skal være korrekt identifisert og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal i sin årlige rapport til ERA redegjøre for bruken av ikke-sertifiserte bremseklosser, jf. artikkel 8.

Sertifiserte bremseklosser skal fremgå av egen liste som publiseres på ERAs hjemmeside, jf. artikkel 9a.

Ved videreutvikling av bremseklosser fremgår det av artikkel 10a hvordan sertifisering/resertifisering skal utføres, herunder hvordan EU-kommisjonen skal involveres.

Ovennevnte endringer medfører at det også er foretatt noen mindre endringer/presisering i vedlegg til forordningen.

Forordningen trer i kraft 1. juli 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 321/2013 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn 17. februar 2014 nr. 188. Ved forskrift av 3.november 2015 nr. 1275 er kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/924 inntatt i norsk rett. Forskriftsendringen er fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke ha særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for det private og/eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på høring. Rettsakten har vært behandlet i SU Transport og anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Av artikkel 10a fremgår det at det er lagt opp til en egen prosedyre som skal følges hvis en produsent kommer opp med en "inovativ solution" som ikke er i tråd med TSIen (rettsakten). Det er EU-kommisjonen som skal vurdere om en slik innovativ løsning kan brukes på tross av at den ikke er i tråd med kravene rettsakten. I de tilfeller Kommisjonen kommer frem til en negativ vurdering av en innovativ løsning, slik at den ikke skal anvendes, vil situasjonen være den samme som hvis man ikke hadde innført en egen prosedyre med mulighet til å vurdere innovative løsninger, nemlig at produsenten ikke oppfyller kravene i TSIen, og ikke får endelig EF-verifisering av verifiseringsorganet (teknisk kontrollorgan), og i sin tur ikke vil få tillatelse til å ta delsystemet i bruk. Avgjørelsen om tillatelse til ibruktaking treffes av nasjonal sikkerhetsmyndighet, dvs. i Norge Statens jernbanetilsyn. Dette vil også være tilfelle hvis Kommisjonen skulle gi en positiv uttalelse etter artikkel 10a nr. 5. Det vil da være verifiseringsorganet som skal anse den innovative løsningen for å være en "acceptable means of compliance", og dermed anse TSI-kravet som oppfylt i EF-verifiseringen, slik at den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan gi tillatelse til å ta i bruk f. eks. et delsystem. Kommisjonen gis dermed ikke myndighet til å fatte vedtak med direkte virkning overfor produsentene.

Den nye artikkel 10a medfører derfor ikke noe brudd på det grunnleggende prinsippet i direktiv 2008/57 artikkel 15 og kap V om at det er medlemsstatenes myndigheter som gir tillatelse til å ta i bruk delsystemer og/eller kjøretøyer. Det er teknisk kontrollorgan som vurderer om TSI-kravene i sin helhet er oppfylt for delsystemet eller samtrafikkomponenten(e). Det antas at begrepet "positive/negative opinion" brukes i rettsakten for at prosedyren ikke skal gripe inn i medlemsstatenes myndighetssfære, særlig i påvente av nytt samtrafikkdirektiv i jernbanepakke IV. Det har ikke vært nødvendig med tilpasninger til EØS-avtalen som følge av to-pilarstrukturen, og det ble ikke identifisert noe behov for tilpasningstekst.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/924 er inntatt i norsk rett ved forskriftsendring fastsatt av Statens jernbanetilsyn 3. november 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2015
Anvendelsesdato i EU
01.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.11.2015
Anvendes fra i Norge
03.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0924
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro