Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/861/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet - delsystemet «Rullende materiell: - Godsvogner»

Commission Decision 2006/861/EC of 28 July 2006 concerning the technical specification of interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock - freight wagons’ of the trans-European conventional rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2011)

Bakgrunn
Kommisjonsbeslutning 2006/861/EC om den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitetInnhold ved­rørende del­sys­temet «rullende materiell - godsvogner» i det transeuropeiske konvensjonelle jern­bane­systemet (CR TSI WAG) er vedtatt av Kommisjonen 28. juli 2006, notifisert til medlems­statene 31. juli 2006 og publisert i Official Journal (OJ) 8. desember 2006. Beslutningen trådte i kraft seks måneder etter notifisering i med­lems­statene. Kommisjonsbeslutningen skal fremme sam­trafikk­evnen mellom medlemslandenes jern­bane­sys­temer for godsvogner. Beslutningen omfatter detaljerte tekniske minimumskrav til godsvogner som skal trafik­kere det konvensjonelle trans­euro­pe­iske jernbanenettet; for Norges del medfører samtrafikkforskriften § 7 at TSIen omfatter hele det nas­jo­nale jernbanenettet. Beslutningen omfatter alt nytt materiell, samt vesentlige oppgraderinger («renewals») av eksisterende materiell.

Innhold
Formålet med CR TSI WAG er å sette en minimumsstandard for rullende materiell – godsvogner – som skal trafikkere det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet, for å legge til rette for økt grensekryssende godstrafikk på jernbane i Europa. TSIen tar ikke for seg alle aspekter knyttet til godsmateriellets samtrafikkevne, områder hvor TSIen ikke setter minimumsstandarder omtales som «open points», jf. anneks JJ til TSIen; dette gjelder bl.a. klimatiske egen­skaper og kapasitet i form av for eksempel maksimalt tillatt aksellast, metervekt og vognprofil. Medlemslandene skal noti­fi­sere nasjonalt regelverk omfattet av «open points» i TSIen til EU-kommisjonen. CR TSI WAG gjel­der ved nybygg av godsmateriell, og ved oppgraderinger eller fornyelser av gods­materi­ell (som krever ny godkjenning av materiellet fra tilsynsmyndighetene), som skal trafikkere hele eller deler av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet.

I henhold til kommisjonsbeslutningens art. 2 skal EU-landene innen 6 måneder etter notifisering over­sende til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene en liste over de eksisterende tekniske reg­ler som skal benyttes der TSIen mangler fastsatte regler - «open points» - når det gis tillatelse til ibruk­takelse av godsvogner som er omfattet av TSIen. Den enkelte medlemsstat skal på tilsvarende måte gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifi­ser­ing ved bruk av ovennevnte regler. Videre skal det opplyses om hvilke organer som i den enkelte medlemsstat er utpekt til å gjennomføre disse prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering.

I henhold til kommisjonsbeslutningens art. 3 skal EU-landene innen 6 måneder etter at TSIen har trådt i kraft oversende til Kommisjonen alle nasjonale, bilaterale og multilaterale avtaler som i stor utstrekning gir lokal eller regional samtrafikkevne. Det kan være avtaler mellom medlemsstater, tredjeland, infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak.

Sammendrag av innholdet i de tekniske spesifikasjonene
De konkrete tekniske spesifikasjonene (selve TSIen) for godsvogner er gitt i annekset (med ytter­ligere vedlegg) til kommisjonsbeslutningen. Det geografiske og tekniske virkeområdet, samt formål fremgår av kapittel 1 i TSIen. Kapittel 2 gir en definisjon av delsystemet – godsvogner – del­sys­temets funksjon og grensesnitt. Kapittel 3 refererer de grunn­leggende krav i samtrafikk­direktivet og hen­viser til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSIen. Kapittel 4 spesifiserer de funksjonelle og tekniske krav som skal opp­fylles av delsystemet og dets grensesnitt til andre delsystemer. Kapittel 5 regulerer hvilke sam­trafik­kom­ponenter og grensesnitt det finnes europeiske spesifikasjoner for, herunder europeiske stan­dar­der (EN), og som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske kon­ven­sjonelle jern­banesystemet. Kapittel 6 regulerer hvilke prosedyrer som skal benyttes ved sam­svars­verifi­sering og vurdering av bruksegnethet. Kapittel 7 angir implementeringsstrategi for TSIen. Det spesifiseres nærmere i hvilken grad TSIen gjelder ved fornyelse og oppgradering. Det gis dessuten en oversikt over alle bestemmelser for sær­til­feller i kapittel 7.7 (herunder nasjonale unntak fra TSIen). Det er et stort antall bilag til TSIen. Disse inneholder detaljerte tekniske krav og beskrivelser av spesielle tilfeller. I stor grad er TSIen en videreføring av eksisterende standarder som er etablert i regi av UIC- RIV.

I arbeidet med TSIen har Norge i samarbeid med Finland, Sverige, Estland, Latvia og Litauen fått innvilget unntak fra krav om komposittbremseklosser av spesielle typer (TSIen/Annekset punkt 7.7.2.3.1.5). Unntaket gjelder til metoder for uttesting av komposittbremseklosser for vinterklima er utviklet. Norge og Finland har også fått innvilget et særkrav til hjulmateriale (TSIen/Annekset punkt 7.7.2.2.4.2).

Vurdering
Rettsakten ble ansett som EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Eksisterende nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler
Det foreligger ingen slike avtaler for Norge.

«Open points»
Det er en del «open points» i TSIen, dvs. områder hvor TSIen ikke setter felleseuropeiske stan­dar­der for godsmateriell, og hvor nasjonale standarder skal videreføres. Norge skal notifisere gjeldende nasjonale regler som angår «open points» til ESA etter at TSIen er tatt inn i EØS-avtalen/ imple­men­tert i Norsk rett.

Konklusjon
Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant. Kommisjonsbeslutningen er akseptabel, og er gjennomført som forskrift med hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble 20. mai 2011 tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37l ved EØS-komiteens beslutning 53/2011. 23. mai 2011 fastsatte Statens jernbanetilsyn forskrift som gjennomførte vedtaket som norsk forskrift, med ikrafttreden samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.07.2006
Anvendelsesdato i EU
31.01.2007
Opphører å gjelde
01.01.2014
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 399-865
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.05.2011
Anvendes fra i Norge
23.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0861
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro