Samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2002/175/EF av 22. februar 2002 om endring av rekommandasjon 98/195/EF, sist endret ved kommisjonsrekommandasjon 2000/263/EF om samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del I - Fastsettelse av samtrafikktakster)

Commission Recommendation 2002/175/EC of 22 February 2002 amending Recommendation 98/195/EC, as last amended by Recommendation 2000/263/EC, on Interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 1 - Interconnection pricing)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat - 2002)

Sammendrag av innholdet
Rekommandasjonene 98/195/EF og 2000/263/EF er begge en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 73/98 av 25. september 1998 og nr. 67/2000 av 2. august 2000). Utviklingen i samtrafikkprisene i telemarkedet har ført til at det ikke lenger er nødvendig å vise til "best current practice", og oppdatere prisene i henhold til prisanbefalingen som opprinnelig var angitt i rekommandasjon 98/195/EF. Denne delen av 98/195/EF blir derfor opphevet. Resten av rekommandasjonen blir opprettholdt.

Merknader
Kommisjonsrekommandasjonen krever ingen regelverksendringer. Endringen har ingen praktisk betydning for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for kommunikasjoner der Samferdselsdepartementet, Kirke- og kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Post- og teletilsynet deltar . Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.02.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 2.10.2003, p. 250-250
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.07.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.07.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002H0175
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro