Sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet maduramicin-ammonium-alfa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 406/2011 av 27. april 2011 som endrer forordning (EF) nr. 2380/2001 om sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet maduramicin-ammonium-alfa

Commission Implementing Regulation (EU) No 406/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 2380/2001 as regards the composition of the feed additive maduramicin ammonium alpha

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av endring av bærestoffet for et koksidiostatikum som fôrtilsetningsstoff til kalkuner. Maduramicin ammonium alfa er godkjent til samme formål ved forordning (EF) nr. 2380/2001, og preparatet er også blant de koksidiostatika som er godkjent i Norge. Bærestoffet for den aktive substansen i preparatet er nå kalsiumsulfat dihydrat. Tidligere bærestoff var hvete, men fordi hvete kan være genmodifisert, har produsenten valgt å bytte den ut med et mineralsk stoff.

Endringen er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de konkludere med at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er bare gjort endring av bærstoff, så preparatet kan, med den tidligere sammensetningen, omsettes til eksisterende lager er oppbrukt. Preparatet har handelsnavnet Cygro 1%. Tilbakeholdelsestiden for preparatet er 5 dager før slakting. Ved merking av preparatet skal det angis at det er farlig for dyr av hestefamilien. Det inneholder ionofore forbindelser og kan være skadelig om det brukes samtidig med visse medisiner (tiamulin).

Godkjenningen har varighet til 15.12.2011, (preparatet er under vurdering for regodkjenning) og er i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Nå er godkjenningen forlenget fram til desember i år, og det kan dermed brukes fram til da på samme betingelser som idag. En eventuell endring kan komme når regodkjenningen av preparatet er gjennomført.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administraative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.04.2011
Anvendelsesdato i EU
18.05.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 132-133
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0406
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro