Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 av 1. april 2016 om felles regler for sammenkobling av nationale elektroniske registre om vegtransportvirksomheter og om oppheving av forordning (EU) nr. 1213/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/480 of 1 April 2016 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings and repealing Regulation (EU) No 1213/2010

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/480 omhandler felles regler for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre om vegtransportvirksomheter og erstatter kommisjonsforordning (EU) 1213/2010. Forordningen er hjemlet i forordning (EU) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for utøvelse av yrket som transportør på veg. Forordning 1071/2009 er en del av Vegpakken som ble fremlagt av Kommisjonen 23. mai 2007. Vegpakken skal konsolidere reglene om yrkes- og markedsadgang for vegtransport, samt harmonisere regelverket på områder hvor det har dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Sistnevnte rettsakt er en del av EØS-avtalen

I henhold til forordning (EU) 1071/2009 art. 16 er hvert medlemsstats myndigheter forpliktet til å opprette og bruke et nasjonalt elektronisk register, der visse opplysninger om transportforetakene og transportansvarlig skal føres. I tillegg skal opplysningene utveksles mellom medlemsland gjennom et system for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre på tvers av landegrensene. Vegdirektoratet er pålagt av Samferdselsdepartementet å bygge og drifte dette registeret, og det ligger som en del av det saksbehandlingssystemet løyvemyndigheten benytter.

Forordning (EU) 1071/2009 stiller overordnede krav til opprettelse og drift av ERRU, og angir hvilke opplysninger registrene skal inneholde, mens forordning (EU) 2016/480 inneholder tekniske krav til hvordan opplysningene skal utveksles på tvers av landegrensene. Bakgrunnen for å erstatte forordning 1213/2010 med en ny, var at Kommisjonen har i de siste årene identifisert en rette aspekter vedrørenede bruk av registeret som ikke svarer til de administrative prosessene i medlemslandene. I tillegg var det nødvendig å tilpasse de eksisterende bestemmelsene av tekniske grunner. Forordningen fastsetter en del prosedyrer og tekniske krav medlemsstatene må følge ved registrering i og anvendelse av ERRU. I tillegg lister bilag II og VIII opp hvilke typer meldinger som skal stilles til rådighet via ERRU.

Vegdirektoratet er pålagt av Samferdselsdepartementet å bygge og drifte det nasjonale ERRU-registeret, og det ligger som en del av det saksbehandlingssystemet løyvemyndigheten benytter.

Forordningen trådte i kraft i EU den 22. april 2016, men skal ikke anvendes før 30. januar 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Yrkestransportloven §§ 29a og 35 gir hjemmel for å opprette og bruke det nasjonale elektroniske registeret for å utveksle informasjon med andre land. Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 tas inn i forskrift 26. mars 2003 nr. 401. om yrkestransport med motorvogn og fartøy.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for Norge. VD har budsjettert for endringene i inneværende år.

Sakkyndige instansers merknader
Det er ikke gjennomført høring i Norge om rettsakten ettersom forordningen ikke gir valgmuligheter for medlemsstatene og er av teknisk karakter.

Vurdering
Det er nærmere redegjort for det nasjonale elektroniske registeret i notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket" som er tidligere behandlet i SU. Det forutsettes at de opplysningene som utveksles skal gjøres i tråd med bestemmelsene om beskyttelse av personvern fastlagt i Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Dette direktivet er implementert i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling personopplysninger.

Forordning (EU)2016/480 innebærer ikke materielle endringer av særlig betydning, og baserer seg i stor grad på informasjon løyvemyndigheten og kompetent myndighet allerede har.

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 trådte i kraft 22.04.2016 og skal anvendes fra 30.01.2019.

Rettsakten blir behandlet etter hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.01.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.04.2016
Anvendelsesdato i EU
30.01.2019
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2018
Anvendes fra i Norge
07.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0480
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro