Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1440 av 8. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 om felles regler for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre for vegtransportforetak

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1440 of 8 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/480 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1440 om felles regler for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre om vegtransportvirksomheter endrer Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/480. Forordning 2016/480 presiserer innholdet i det nasjonale elektroniske registeret som er hjemlet i forordning (EU) 1071/2009. Forordning 1071/2009 er en del av Vegpakken som ble fremlagt av Kommisjonen 23. mai 2007. Vegpakken skal konsolidere reglene om yrkes- og markedsadgang for vegtransport, samt harmonisere regelverket på områder hvor det har dannet seg ulik praksis i de ulike EØSstatene. Sistnevnte rettsakt er en del av EØS-avtalen.

I henhold til forordning (EU) 1071/2009 art. 16 er hvert medlemsstats myndigheter forpliktet til å opprette og bruke et nasjonalt elektronisk register, der visse opplysninger om transportforetakene og transportansvarlig skal føres. I tillegg skal opplysningene utveksles mellom medlemsland gjennom et system for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre på tvers av landegrensene. Vegdirektoratet er pålagt av Samferdselsdepartementet å bygge og drifte dette registeret, og det ligger som en del av det saksbehandlingssystemet løyvemyndigheten benytter.

Forordning (EU) 1071/2009 stiller overordnede krav til opprettelse og drift av ERRU, og angir hvilke opplysninger registrene skal inneholde, mens forordning (EU) 2016/480 inneholder tekniske krav til hvordan opplysningene skal utveksles på tvers av landegrensene.

Forordning 2017/1440 endrer forordning 2016/480 slik at muligheten for medlemstatene til å oversende informasjon direkte mellom seg, faller bort. Dette på bakgrunn av at peer-to-peer konfigurasjonen gir ikke Kommisjonen adgang til opplysninger om mengden og arten av de utvekslede meldingene. Kommisjonen har derfor ikke mulighet til å danne seg en oversikt over bruken av ERRU, og vil derfor ikke opparbeide seg kunnskap til å gjennomføre fremtidige systemforberedelser. Alle meldinger skal derfor sendes til en databank, som forvaltes av Kommisjonen, som så videresender dem til de medlemsstatene som henvendelsen er rettet til. I bilaget til forordningen går det nærmere frem hvordan prosedyren for forbindelse til ERRU skal gjennomføres, og konsekvensene hvis disse ikke gjennomføres, innholdet av visse XML-meldinger, fastleggelsen av den eskaleringsprosedyren som medlemstatene skal følge i tilfelle systemfeil og hvor lenge personopplysningene kan lagres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Yrkestransportloven §§ 29a og 35 gir hjemmel for å opprette og bruke det nasjonale elektroniske registeret for å utveksle informasjon med andre land. Forordningen tas inn i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Det er ikke gjennomført høring i Norge om rettsakten ettersom forordningen ikke gir valgmuligheter for medlemsstatene og er av teknisk karakter.

Vurdering
Det er nærmere redegjort for det nasjonale elektroniske registeret i notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket" som er tidligere behandlet i SU. Det forutsettes at de opplysningene som utveksles skal gjøres i tråd med bestemmelsene om beskyttelse av personvern fastlagt i Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Dette direktivet er implementert i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling personopplysninger. Forordning (EU) 2017/1440 innebærer ikke materielle endringer av særlig betydning, og baserer seg i stor grad på informasjon løyvemyndigheten og kompetent myndighet allerede har.

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Status
Ny Kommisjonsforordning (EU) 2017/1440 trådte i kraft i EU 29. august 2017.

Rettsakten blir behandlet etter hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.08.2017
Anvendelsesdato i EU
29.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2018
Anvendes fra i Norge
07.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1440
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro