Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/884 av 8. juni 2015 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og framgangsmåter for registersammenkoplingssystemet opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884 of 8 June 2015 establishing technical specifications and procedures required for the system of interconnection of registers established by Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.8.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder den praktiske gjennomføring av foretaksregistersamarbeidet i EØS-området, Business Registers Interconnection System (BRIS). Forordningen gjelder for de myndigheter som skal delta i samarbeidet. For Norge gjelder dette Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene. Den rettslige forankringen av registersamarbeidet er direktiv 2009/101/EF (1. selskapsdirektiv). Dette direktivet omfatter blant annet krav til offentlighet om aksjeselskaper og selskaper med begrenset ansvar, og tredjemanns rett til opplysninger om foretakene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjelder tekniske krav til foretaksregistrene i samarbeidet, og prosedyrer som skal følges av registerførere.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Et samarbeid om foretaksregistrering og digital overføring av foretaksopplyninger mellom registrene vil ha betydning for foretakene og for brukerne av foretaksopplyninger. Samarbeidet vil være med til å sikre god kvalitet i opplysningene, og vil ha betydning for oppdatering og ajourhold av registerinnholdet.

Forordningen gir rettledning for registereierne i arbeidet med å realisere BRIS. Etter planen skal BRIS være i drift fra juli 2017.

Status
Europakommisjonens prosjekt med BRIS følges opp av Brønnøysundregistrene ved Foretaksregisteret, og Nærings- og fiskeridepartementet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2015
Anvendelsesdato i EU
30.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 566-574
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.08.2019
Anvendes fra i Norge
01.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0884
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro