Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2223 av 30. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/817 med detaljerte bestemmelser for driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2223 of 30 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council with detailed rules on the operation of the central repository for reporting and statistics

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2021

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EU) 2019/817 fastsætter sammen med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 en ramme, der skal sikre interoperabilitet mellem EU-informationssystemerne vedrørende grænser, visum, politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration.

(2) Denne ramme omfatter en række komponenter og værktøjer, der understøtter interoperabiliteten, bl.a. et centralt register for rapportering og statistik ("det centrale register"). I det centrale register lagres anonymiserede oplysninger, der er udtrukket fra de underliggende EU-informationssystemer, den fælles biometriske matchtjeneste, det fælles identitetsregister og multiidentitetsdetektoren med henblik på at tilvejebringe statistisk rapportering på tværs af systemerne til politiske, operationelle og datakvalitetsmæssige formål.

(3) Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA") er ansvarligt for at oprette, gennemføre og hoste det centrale register og for den operationelle forvaltning heraf.

(4) For at gøre det muligt for det centrale register at tilvejebringe statistiske oplysninger på tværs af systemerne er det nødvendigt at fastsætte detaljerede regler for driften heraf, herunder specifikke standarder for behandlingen af personoplysninger og sikkerhedsregler.

(5) For at gøre det umuligt at identificere enkeltpersoner på grundlag af de statistiske oplysninger i det centrale register bør eu-LISA udvikle et dataanonymiseringsværktøj som en del af dets arkitektur. Anonymiseringen bør automatiseres.

(6) Der bør kun gives kontrolleret og sikret adgang til bemyndigede medarbejdere hos de kompetente myndigheder og EU-institutioner og -agenturer, således at de kan konsultere oplysningerne og statistikkerne i det centrale register. Med henblik herpå bør eu-LISA udvikle et rapporteringsværktøj som en del af dets arkitektur. eu-LISA's medarbejdere bør ikke have direkte adgang til de personoplysninger, der er lagret i EU-informationssystemerne eller interoperabilitetskomponenterne.

(7) For at kunne spore et krydstjek af identitetsfiler i eller mellem de tilsvarende EU-informationssystemer til relevante statistiske formål bør det centrale register indeholde et unikt referencenummer. Det bør ikke være muligt at bruge dette nummer til at udtrække oplysninger fra identitetsfilerne.

(8) Den tekniske løsning, der hoster det centrale register, bør implementeres på eu-LISA's tekniske anlæg og backupenheden for at sikre, at registret til enhver tid er tilgængeligt.

(9) Da forordning (EU) 2019/817 bygger på Schengenreglerne, har Danmark i medfør af artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, meddelt, at forordning (EU) 2019/817 er gennemført i national lovgivning. Danmark er derfor bundet af denne forordning.

(10) Denne forordning udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(11) For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF.

(12) For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF7

(13) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(14) For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

(15) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 17. juni 2021 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.09.2021
Anvendelsesdato i EU
04.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet