Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/31/EU av 12. juni 2013 om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder dyrehelsemessige betingelser for samhandel innen Unionen og import til Unionen av hunder, katter og ildere

Directive 2013/31/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health requirements governing intra-Union trade in and imports into the Union of dogs, cats and ferrets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.5.2016)

Sammendrag av innhold
Reglene om handel med og import av hunder, katter og ildere i direktiv 92/65/EF innholder henvisninger til forordning (EU) nr. 998/2003 om ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Med denne rettsakten erstattes disse med henvisninger til EUs nye kjæledyrforordning (EU) nr. 576/2013, som fra 29. desember 2014 erstatter forordning (EU) nr. 998/2003. Fristen for å foreta den kliniske undersøkelsen av hunder, katter og ildere som skal eksporteres forlenges fra 24 til 48 timer før avsendelse. Samtidig tydeliggjøres det at hensikten med undersøkelsen er å ivareta dyrenes velferd ved å kontrollere at de er i stand til å bli transportert, jf. forordning (EF) 1/2005 om beskyttelse av dyr under transport.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift av 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, reptiler, amfibier, bier og humler.

Rettsakten innebærer hovedsakelig tekniske endringer, og medfører ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Rettsakten krever notifisering på Form 1, og at det utferdiges et Table of Correspondence.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er avhengig av forordning (EU) nr. 576/2013. Innlemmelse av de to rettsaktene i EØS-avtalen bør derfor skje samtidig.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.03.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2013
Gjennomføringsfrist i EU
28.12.2014
Anvendelsesdato i EU
29.12.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 67-68
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2016
Anvendes fra i Norge
01.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0031
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro