Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 954/2011 av 14. september som endrer forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid over landegrensene om håndheving av forbrukervernlovgivning

Regulation (EU) No 954/2011 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 amending Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013

En norsk forskrift som gjennomfører endringer til EUs samarbeidsforordning for håndheving av felleskapsregelverket om forbrukervern over landegrensene, ble kunngjort 26. februar 2013. Endringene oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 2006/2004 er grunnlag for et forpliktende samarbeid mellom tilsynsmyndigheter i EØS-området om å håndheve forbrukerregelverk over landegrensene. I vedlegget til forordningen er det inntatt en liste med direktiver og forordninger som gjelder forbrukervern. Det er disse regelverkene, slik de er gjennomført i medlemslandenes nasjonale rett, som håndhevingssamarbeidet omfatter. Da nye direktiver er kommet til og andre er opphevet, er det behov for en opprydning i listen over aktuelt forbrukerregelverk. Forordning 954/2011 foretar en slik oppdatering av listen. Videre innføres en ny bestemmelse i forordning 2006/2004 om at Kommisjonen skal utarbeide en rapport til Rådet og Parlamentet med en evaluering av forbrukervernsamarbeidet etter forordningen.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i EU-traktaten artikkel 114.

Forordningen om forbrukervernsamarbeid er gjennomført i markedsføringsloven. Listen over aktuelt forbrukerregelverk er inntatt i forskrift om forbrukernes kollektive interesser, gitt i medhold av markedsføringsloven. Endringsforordningenl innebærer at listen i forskriften må oppdateres. Den nye bestemmelsen i forordningen om at Kommisjonen skal utarbeide en rapport, innebærer ingen forpliktelse til medlemslandene som sådan, og det legges til grunn at det ikke er behov for å gjennomføre den særskilt i norsk rett. Rettsakten skal således grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Saken ble behandlet i spesialutvalget for forbrukersaker 16. februar 2010 og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringsforordningen er funnet relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU 14. september 2011. Den er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 4. oktober 2011. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.01.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.09.2011
Anvendelsesdato i EU
17.10.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 726-729
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2013
Anvendes fra i Norge
15.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0954
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro