Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93

Commission Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 implementing Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, 21.9.2005)

Sammendrag av innhold
Forordningen utfyller og spesifiseres forordning (EF) nr. 659/1999 om saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte. Den nye forordningen gir detaljerte saksbehandlingsregler på områder som tidligere ikke har vært klart regulert. For det første er det innført nye obligatoriske skjemaer som skal brukes når det offentlige melder nye støtteordninger til Kommisjonen. For hver støtteform finnes det i tillegg til det generelle skjemaet et spesielt skjema tilpasset det enkelte støtteformål.

Forordningen gir også presise regler for hvordan tidsfrister skal beregnes i notifikasjonssaker, og den slår fast hvilke endringer i eksisterende støtteordninger som behøver å godkjennes av Kommisjonen.

Det siste sentrale punktet i forordningen er at den innfører en metode for beregning av renter på beløp Kommisjonen (ESA) krever tilbake fra støttemottakeren.

Merknader
Forordning (EF) nr. 659/1999 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 164/2001 av 11. desember 2001 (jf. også St.prp. nr. 77 (2001-2002). Forordningen er inkorporert i norsk rett i forskrift om offentlig støtte. Forordning (EF) nr. 794/2004 vil bli inkorporert i den samme forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært behandlet i Spesialutvalget for statsstøtte, der Arbeids- og sosialdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2004
Anvendelsesdato i EU
19.05.2004
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 19.6.2008, p. 265-399
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2005
EØS- komitebeslutning
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0794
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro