Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produksjon av kjøtt og produksjon av og gjenutsettingsområder for toskallede bløtdyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/624 of 8 February 2019 concerning specific rules for the performance of official controls on the production of meat and for production and relaying areas of live bivalve molluscs in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Kjøttskrotter (goto: Pixabay)

Nye EU-regler for kjøttkontroll medfører at det må utarbeides kurs og test for praktiserende veterinærer som skal utføre offentlig kontroll av nødslakt på gården. Det må også lages register over hvem som har gjennomført kurs og bestått test. Praktiserende veterinærer må gå på kurs og bestå en test for å bli utpekt som offentlig veterinær. Disse og andre bestemmelser inngår i forordningen fra 2019 om offentlige kontroller som utføres på produkter av animalsk opprinnelse for å sikre at produksjonen foregår i henhold til hygieneregelverket, biproduktregelverket og dyrevelferdsregelverket. Rettsakten som gir detaljerte gjennomføringsbestemmelser for deler av EUs nye kontrollforordning, inneholder også unntaksregler for kontroll på dyr før og etter slakting og for kontroll av reinsdyr, krav til opplæring av tilsynspersonell og regler for kontroll med produksjon av og gjenutsettingsområder for toskallede bløtdyr.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2019)

Sammendrag av innhold
Ny kontrollforordning (EU) nr. 2017/625 (OCR) ble vedtatt i Kommisjonen 27.april 2017. Den skal gjelde fra 14. desember 2019, og erstatter dagens kontrollforordning. Alt underliggende regelverk til kontrollforordningen er derfor under revisjon. Den nye kontrollforordningen gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette underliggende rettsakter. Denne rettsakten er en delegert kommisjonsforordning hjemlet i OCR, art. 18 nr. 7. Forordningen gir spesifikke regler angående offentlige kontroller som utføres på produkter av animalsk opprinnelse for å sikre at produksjonen foregår i henhold til hygieneregelverket, biproduktregelverket og dyrevelferdsregelverket. Forordningen skal erstatte deler av forordning (EF) nr. 854/2004 som vil bli opphevet og må sees i sammenheng med SANTE (EU) 20199/627. Store deler av innholdet i regelverket videreføres slik det er i dag, men på en del punkter er det større eller mindre endringer.

Bakgrunnen for å revidere kontrollregelverket er at farene forskjellige matvarer kan medføre endrer seg over tid som følge av flere faktorer. Eksempler på slike faktorer er globalisering, klimaendringer, sykdomsbekjempelse og produksjonsformer. På bakgrunn av dette er det et løpende behov for å oppdatere regelverk om produksjon og kontroll av mat.

EU-kommisjonen har i 2018 revidert regelverket om offentlig kontroll av animalske produkter. Målet med revisjonen er:

• Å gjøre kontrollen mer effektiv og moderne, blant annet ved til en viss grad å åpne for bruk av moderne teknologi.

• Å møte dagens risikobilde ved at nye risikovurderinger som beskriver dagens farer legges til grunn.

• At maten skal være minst like trygg å spise som tidligere.

• Å tydeliggjøre kontrollmyndighetene og særlig den offentlige veterinærens rolle, ved å lage et tydeligere skille mellom offentlige og private oppgaver. Det blir derfor strengere krav til uavhengighet for de som utfører offentlig kontroll.

Rettsakten gir unntaksregler for hvem som kan utføre ante- (AMI) og post-mortem-kontroll (PMI) på dyr og slakteskrotter, og hvor disse kan utføres. Videre gis unntaksregler for kontroll av reinsdyr og krav til opplæring av tilsynspersonell. Det gis også regler for kontroll med produksjon av og gjenutsettingsområder for toskallede bløtdyr.

Nærmere om de enkelte artiklene:

AMI

Kontroll av kjøtt skal i prinsippet utføres av en offentlig veterinær (OV) på slakteriet. Denne forordninger gir imidlertid spesifikke unntak fra dette, og beskriver betingelser for at offentlig tekniker (OA) eller andre ansatte i Mattilsynet kan utføre denne kontrollen.

«Under den offentlige veterinærens ansvar» betyr at den offentlige veterinæren gir en offentlig kontrolltekniker i oppdrag å utføre en oppgave,

«Under den offentlige veterinærens tilsyn» betyr at en oppgave utføres av en offentlig kontrolltekniker under den offentlige veterinærens ansvar, og at den offentlige veterinæren er til stede i lokalene den tiden det tar å utføre oppgaven.

Art 3 Unntak. Kriterier for når OA kan utføre AMI:

(1) Kriterier og betingelser for at AMI kan utføres av OA under OVs tilsyn (for andre arter enn fjørfe og haredyr).

• (a) Oppgaven må være utelukkende av praktisk art, og bare angå:

• I. Verifisering av at virksomhetsansvarlig (FBO) oppfyller kravene til MKI og identiteten til dyrene og/eller

• II. Utsortering av dyr som kan avvike fra kravene til folkehelse, dyrehelse eller dyrevelferd.

• (b) OV må informeres straks ved mistanke om avvik, og selv utføre AMI.

• (c) OV må regelmessig verifisere at OA utfører jobben tilfredsstillende.

(2) Kriterier og betingelser for at AMI kan utføres av OA under OVs ansvar.

(a) Når AMI allerede er utført av OV på gården.

(b) OV må informeres straks ved mistanke om avvik, og selv utføre AMI.

(c) OV må regelmessig verifisere at OA utfører jobben tilfredsstillende.

(3) Opplisting av de situasjoner hvor unntaket ikke kan brukes, som ved nødslakting og dersom det er mistanke om dyresykdom eller sykdom som kan påvirke folkehelsen.

Art 4 AMI for nødslakt

Ved nødslakt kan AMI utføres på gården, men kun av OV. OV skal utstede et helsesertifikat.

Sertifikatmodellene ligger i dokumentet "SANTE 10181/2017", men vi kan også benytte våre nasjonale sertifikatmodeller. Utfordringen her er å definere krav til å være OV, slik at privatpraktiserende veterinærer kan utføre AMI på nødslakt. Det er kun offentlige veterinærer som kan utføre AMI i felt for dyr som skal nødslaktes. Dette betyr at praktiserende veterinærer må utpekes til offentlige veterinærer for å kunne utføre denne oppgaven. Dette vil kreve opplæring fra Mattilsynet.

Art 5 AMI på gården.

(1) Mattilsynet kan gi unntak, og tillate at AMI utføres på gården/i felt for alle arter.

(2) Kriterier og betingelser gjelder dersom unntaket tas i bruk. Dette må i så fall gjøres av OV, som må utstede et helsesertifikat.

Norge må ta stilling til om vi vil ta dette unntaket i bruk. Foreløpig vil denne artikkelen ikke tas i bruk i Norge.

Art 6 Kriterier og betingelser for å utføre AMI på gården.

PMI

Art 7 Kriterier og betingelser for at OA kan utføre PMI under OVs ansvar.

OA kan utføre PMI på slakteriet/viltbehandlingsanlegget med lav kapasitet. Definisjonen på hva som er slakterier og viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet ser ut til å bli videre enn i dag; jf. ordlyden «...slakterier som ikke slakter hver dag eller som ikke slakter hele dager». I slike virksomheter kan det gis spesifikke unntak i den offentlige kontrollen under forutsetning av at en rekke betingelser er oppfylt. Et av unntakene er at PMI kan utsettes i inntil 24 timer. Kriteriene for at OA kan utføre PMI er:

• Slakteriet/viltbehandlingsanlegget skal være utpekt av Mattilsynet på bakgrunn av en risikoanalyse. Det er gitt minstekrav til hvilke elementer som skal være med i vurderingen.

• Slakting foregår ikke hver dag eller bare deler av dagen.

• det slaktes under 1000 husdyrenheter per år (150 000 fjørfe). Mattilsynet kan sette en høyere grense under visse betingelser. Dersom det gjøres, skal det notifiseres til EU-kommisjonen.

• Slakteriet har kapasitet til separat lagring av skrotter med unormaliteter.

• OV er tilstede minst en gang om dagen.

• Mattilsynet har iverksatt prosedyrer for verifisering av arbeidet til OA.

Dette unntaket brukes ikke i Norge i dag. Dersom PMI utsettes til dagen etter, skal den utføres av OV.

Art 8 Tilfeller hvor PMI skal utføres av OV (unntakene i art 7 gjelder ikke):

• Nødslakt

• Dyrene mistenker for å ha sykdommer som kan affisere folkehelsen

• Dyr fra besetninger som ikke er erklær fri for brusellose og tuberkulose

• Dyrene har sykdommer som er underlagt regulering.

• Når PMI er utsatt i henhold til 2019/627, art 13.

Art 9 Kriterier og betingelser for revisjoner i slakterier og viltbehandlingsanlegg.

OA kan utføre revisjoner i slakterier og viltbehandlingsanlegg under OVs ansvar på visse betingelser.

Art 10 Kriterier og betingelser for offentlig kontroll inkludert revisjoner i nedskjæringsanlegg.

Offentlig kontroll i nedskjæringsanlegg kan utføres av annet personell ansatt i Mattilsynet. Mattilsynet må regelmessig verifisere dette arbeidet, og de som utfører oppgaven må ha opplæring ihht vedlegg II, kapittel III.

Art 11 Offentlig kontroll av Pectinidae, marine gastropoder og Holothuroidea.

Her hjemles et unntak fra krav om klassifisering av områder når Mattilsynet fører kontroll andre steder i kjeden.

Art 12 Unntak for reinsdyr i Sverige og Finland. Artikkelen regulerer at områdene hvor unntak kan gis skal være listet.

Forslag til tilpasningstekst: "According to article 12 "Specific derogations in respect of Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus and Lagopus mutus, as provided for in Article 18(7)(h) og Regulation (EU) 2017/625" specific derogations may be grantet by Sweden and Finland. The same derogations should be possible to grant in Norway. In art. 12. 1. the word Norway should be added after the word Finland."

a) Unntak fra krav om offentlig kontroll av reinsdyrkjøtt. Reinsdyrkjøtt kan i små mengder omsettes direkte fra produsent til forbruker eller til lokal detaljist uten å gjennomgå offentlig kontroll.

Her foreslår vi å videreføre dagens definisjon på små mengder som er 10 reinsdyr.

b) Det er ikke obligatorisk med AMI på streifdyr mellom mai og september.

c) Slakteripersonale som har fått opplæring kan inspisere bukorganer unntatt lever og nyrer, kjønnsorganer og blære.

Dette vil føre til mindre tidsbruk for Mattilsynet og færre kostnader for slakteriene.

Mattilsynet må lage et opplæringsprogram, planlegge gjennomføring og lage et register over hvem som har fått opplæring.

Art 13 Unntak fra minimumskrav til opplæring av OV, OA, og annet personell.

OV, OA og annet personell skal i utgangspunktet oppfylle minimumskravene som er beskrevet i vedlegg II.

Krav til opplæring er beskrevet i Vedlegg II. Mattilsynet kan lage spesielle krav til opplæring av veterinærer som jobber deltid som OV. Dette gjelder ved kontroll av virksomheter med lav kapasitet, kontroll utelukkende ved primærproduksjon (AMI på gården og offentlig kontroll hos melkeprodusenter), og AMI i felt. Spesielle krav til opplæring kan også gjøres gjeldende for veterinærstudenter.

Art 14 Krav til opplæring av slakteriansatte som bistår ved offentlig kontroll.

"

Opplisting av områder i Sverige og Finland hvor unntakene for offentlig kontroll av reinsdyr gjelder.

Norge må lage tilpasningstekst over områder i Norge hvor det slaktes tamrein.

Forslag til tilpasningstekst:

The specific derpogations referred to in Article 12 (1) shall also apply in the following areas in Norway:

(i) the county of Finnmark

(ii) the county of Troms

(iii) the county of Nordland

(iv) the county of Trøndelag

(v) the county of Innlandet

(vi) the county of Viken

(vii) The Lærdalen municipality in the county of Vestland"

ANNEX II

Minimumskrav til opplæring av OV, OA og annet personell.

Her må Norge lage opplæringsprogrammer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli implementert i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil få følgende økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og praktiserende veterinærer. Det må utarbeides kurs og test for praktiserende veterinærer som skal utføre offentlig kontroll (AMI) av nødslakt på gården. Det må også lages og driftes et register over hvem som har gjennomført kurs og bestått test. Praktiserende veterinærer må gå på kurs og bestå en test for å bli utpekt som offentlig veterinær. De økonomiske konsekvensene er også beskrevet i EØS-notat til Forordning 2017/625 (OCR).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det vil være behov for tilpasningstekst til EØS-avtalen for at unntaksreglene for rein som gjelder i Finland og Sverige også blir gjeldende i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.02.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0624
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro