Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1304/2014 av 26. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne knyttet til delsystemet "Rullende materiell - støy" som endrer vedtak 2008/232/EC og erstatter vedtak 2011/229/EU

Commission Regulation (EU) No 1304/2014 of 26 November 2014 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock — noise’ amending Decision 2008/232/EC and repealing Decision 2011/229/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Sammendrag av innhold
BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk for delsystemet rullende materiell - støy som endrer vedtak 2008/232/EC, og erstatter beslutning 2011/229/EU ble publisert i OJ 12. desember 2014. Forordningen inneholder 10 artikler og ett vedlegg. Artikkel 1 slår fast at vedlegget skal utgjøre selve den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk. Virkeområdet angis i artikkel 2. Virkeområder er det samme som bl.a. forordning Nr. 321/2013 om TSI rullende materiell godsvogner og utvides til også å omfatte hele jernbanesystemet i EU samt slår sammen TSI for høyhastighet og for konvensjonell jernbane. Av artikkel 3 fremgår det at medlemsstatene skal notifisere avtaler som omhandler støygrenser til Kommisjonen. Artikkel 4 viser til Kommisjonsbeslutning 2010/713/EF som angir prosedyrer for moduler for samsvarsvurderinger. Artikkel 5 henviser til vedleggets kapittel 7, der medlemslandenes "specific cases" (særtilfelle) er opplistet, og det opplyses i bestemmelsen om at Kommisjonen skal informeres om samsvarsvurderings- og verifiseringsprosedyrer for slike nasjonale regler som omhandler disse særtilfeller. For å ta hensyn til den teknologiske utviklingen legger artikkel 7 opp til at EU-kommisjonen i særskilte tilfeller kan tillate løsninger som ikke er i tråd med kravene i forordningen. Artikkel 8 angir overgangsbestemmelser; for lokomotiver kan de gamle reglene gjelde frem til 31. mai 2017, og for vogner frem til 13. april 2016.

Beslutning 2011/229/EC opphører å gjelde fra 1. januar 2015. I vedlegg til beslutning 2008/232/EF opphører pkt. 4.2.6.5, 4.2.7.6. og 7.3.2.15 fra 1. januar 2015. Disse beslutningene kan imidlertid gjelde for prosjekter som er i et langt fremskredet stadium om søkeren ønsker det. Artikel 10 angir at forordninger skal gjelde fra 1. januar 2015.

Av vedlegget fremgår det at innholdet er forenklet betraktelig fra någjeldende TSI. Kravene kan oppsummeres ved at det finnes fire parametere med tilhørende grenseverdier som må oppfylles: Støy ved stillstand, oppstartsstøy, forbikjøringsstøy og støy i førerrommet. Grenseverdiene er noe strengere enn for någjeldende TSI. Testmetodene er tildels forenklet, avhengig av situasjonen.

Merknader
Støykravene i TSIen er krav som må oppfylles for å kunne få tillatelse til ibruktaking av kjøretøy, og må dokumenteres oppfylt av den som søker om tillatelse. Støy på arbeidsplassen er regulert gjennom arbeidsmiljølovgivingen, og det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å treffe nødvendige tiltak. Støy i det ytre miljøet er forurensning etter forurensningsloven, og håndheves av miljømyndighetene.

ERA har revidert kravene i eksisterende TSI, da det kreves kontinuerlig revisjon av TSIene i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 6. En arbeidsgruppe, nedsatt av ERA, og sammensatt av representanter for de nasjonale sikkerhetsmyndighetene og interesseorganisasjonene, har utarbeidet TSIen.

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn og med hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften. Samtidig oppheves gjeldende forskrift om TSI-støy, forskrift 5. desember 2012 nr. 1189 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet rullende materiell - støy i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-støy).Det er behov for tilpasningstekst. Det må også vurderes endringer i kjøretøyforskriftens vedlegg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett antas å ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Eventuelle konsekvenser for SDs budsjett kan dekkes innenfor gjeldende rammer. Det er ikke innført nye bestemmelser av betydning. Det legges til grunn at Norge får aksept for særtilfeller gjennom tilpasningstekster.

Sakkyndige instansers merknader
Ifm med arbeidet i ERA sendte Statens jernbanetilsyn utkast til TSI på høring til berørte.

LKAB viste til behovet for særtilfelle vedrørende støy for lok med maksimal aksellast over 25 ton. Sverige har fått inn et slikt særtilfelle i TSIen.

Norsk lokomotivmannsforbund mener at TSIen vil kunne bidra til å øke støynivået i førerrom i Norge og dermed bryte støyforskriften. Arbeidstilsynet vurderer arbeid i tog iht sine forskrifter å tilhøre gruppe II med tiltaksverdi 70 dB. Grenseverdien i TSIen er 78 dB ved hastigheter under 250 km/h.

Jernbaneverket og NSB AS hadde ikke merknader.

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport og er ansett som EØS-relevant og akseptabel under forutsetning av at Norge får tilpasningstekst.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.11.2015
Anvendes fra i Norge
12.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro