Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1414 av 27. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1414 of 27 August 2021 correcting Implementing Regulation (EU) 2021/422 of 9 March 2021 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for laying hens (holder of authorisation: Lactosan GmbH & Co KG)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting av feil i forordning (EU) 2021/422. Preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 som ble godkjent i denne forordningen, ble gitt feil id-nummer. Dette bli nå rettet. I EFSA-vurderingen av dette preparatet ble det sagt at preparatet kan tilsettes drikkevann. Dette er ikke tatt med i godkjenningen, og er nå inkludert under ‘andre opplysninger’. Det er også blitt en feil i beskrivelsen av hvilket verneutstyr som må benyttes for de som jobber med dette preparatet. Dette blir også rettet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2021
Anvendelsesdato i EU
31.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet