Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/968/EF av 15. desember 2006 om implementering av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 vedrørende retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe

Commission Decision 2006/968/EC of 15 December 2006 implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards guidelines and procedures for the electronic identification of ovine and caprine animals

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en gjennomføringsrettsakt til forordning (EF) nr. 21/2004 og fastsetter retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe. Forordning (EF) nr. 21/2004 fastsatte opprinnelig krav om elektronisk identifikasjon av småfe fra 1. januar 2008. Dette er nå utsatt til 31. desember 2009 jf. forordning (EF) nr. 1560/2007.

Rettsakten fastsetter at kompetent myndighet kun kan godkjenne bruk av identifikatorer som minimum er testet med et tilfredsstillende resultat etter de metoder som er gitt i International Agreement on recording Practices of the International Commitee on Animal Recording (ICAR's retningslinjer for registering), jf. nr. 1 bokstav a) og b) i kapittel II i vedlegget.

Rettsakten fastsetter at kompetent myndighet kun kan godkjenne bruk av avlesere som minimum er testet med tilfredsstillende resultat i henhold til ICAR's retningslinjer for registrering, jf. nr. 1 bokstav a) og b) i kapittel III i vedlegget.

Rettsakten fastsetter at testing av indentifikatorene og avleserne skal være utført ved prøvingslaboratorium som er utpekt/godkjent av kompetent myndighet, samt at kompetent myndighet kun kan utpeke/godkjenne prøvingslaboratorier som er vurdert og akkreditert etter bestemte EN-standarder, jf. nr 1 i kapittel IV i vedlegget.

Medlemslandene skal utarbeide og ajourføre liste over utpekte/godkjente prøvingslaboratorier og gjøre listen tilgjengelige for andre medlemsland og allmenheten på internett.

Merknader
Rettsakten krever ny forskrift eller endring av forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Rettsakten antas ikke å medføre vesentlig økte administrative oppgaver eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet, som vil få ansvaret for å forvalte de tre godkjenningsordningene rettsakten etablerer (godkjenning av identifikator, avleser og prøvingslaboratorium). Dette ettersom Mattilsynet allerede er godkjenningsinstans for identifikatorer jf. forskrift 30. november 2005 nr. 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe (forordning (EF) nr. 21/2004/EF). Rettsakten vil neppe medføre økning i antall søknader om godkjenning av identifikatorer, men som følge av den etablerer nye godkjenningsordninger for avlesere og prøvingslaboratorier vil Mattilsynet måtte påregne enkelte søknader om dette. Spesifikasjonene som er er gitt i vedlegget til rettsakten vil gi større forutsigbarhet enn dagens regelverk mht. hvilke vilkår som må være oppfylt for at godkjenning skal kunne gis, hvilket trolig vil lette arbeidet både for de som søker om godkjenning og for Mattilsynet som skal behandle søknadene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status:
Rettsakten er vedtatt i EU hvor den skal anvendes fra 1. januar 2007. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 den 28. september 2007. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. april 2008 nr. 395 om krav til identifikator, avleser og prøvingslaboratorium i forbindelse med elektronisk identifikasjon av småfe.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2006
Anvendelsesdato i EU
19.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 17-21
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.04.2008
Anvendes fra i Norge
23.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0968
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro