Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: tilleggskart for inkludering av Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia og Azerbajan

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 473/2014 av 17. januar 2014 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 hva gjelder supplering av vedlegg III med nye veiledende kart

Commission Delegated Regulation (EU) No 473/2014 of 17 January 2014 amending Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council as regards supplementing Annex III thereto with new indicative maps

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.05.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra forordningen, dansk utgave)

(1) Ifølge forordning (EU) nr. 1315/2013 er det muligt at tilføje vejledende kort over det transeuropæiske transportnet, der er udvidet til bestemte nabolande, hvis der er indgået aftaler på højt plan om transportinfrastrukturnet mellem Unionen og de pågældende nabolande.

(2) Den 21. november 2012 blev der indgået en aftale på højt niveau mellem Unionen, Rusland og Belarus inden for rammerne af transport- og logistikpartnerskabet inden for den nordlige dimension (NDPTL). Den 9. oktober 2013 blev der indgået en aftale på højt niveau mellem Unionen og Belarus, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan inden for rammerne af det østlige partnerskab.

(3) Tilføjelse af vejledende kort over transportnet, som er forbundet med de net, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1315/2013, vil muliggøre et mere målrettet samarbejde mellem Unionen og de pågældende tredjelande.

(4) Aftalerne på højt niveau med nabolandene vedrører jernbanestrækninger og vejnet såvel som havne, lufthavne og godsterminaler. Jernbanernes og vejenes status med hensyn til, hvorvidt infrastrukturen var fuldført, var ikke en del af aftalerne. Jernbaner og veje blev i aftalerne på højt plan derfor fremlagt som værende »fuldført«.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.01.2014
Anvendelsesdato i EU
29.05.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet