Retningslinjer for statstøtte til miljøvern (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) EU-retningslinjer for offentlig støtte til miljøformål (revisjon)

(In preparation) European Union guidelines for environmental protection

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.8.2013

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2012)

Europakommisjonen har igangsatt en reform av regelverket om offentlig støtte, herunder alle retningslinjer for godkjenning av offentlig støtte. Retningslinjene for miljøstøtte skal i denne forbindelse også endres. De eksisterende retningslinjene er fra 2008. I første omgang har Kommisjonen sendt ut et spørreskjema for å hente inn informasjon om hvordan regelverket praktiseres i dag og hva som eventuelt bør utbedres. Kommisjonens spørreskjema dreier seg om alle former for miljøstøtte, både den støtten som omfattes av miljøretningslinjene og støtte til miljøformål som er forhåndsgodkjent etter det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte. Gruppeunntaket og retningslinjene er bygget over samme lest, men støtte som kan tillates etter retningslinjene er mer omfattende og konkurransevridende.

Merknader
Retningslinjer for støtte til miljøformål beskriver kriterier for når Kommisjonen (ESA for Norges del) kan godkjenne støtte som i utgangspunktet er ulovlig. Dette betyr at støtte må oppfylle vilkårene i retningslinjene for å kunne godkjennes. Retningslinjene er såkalt "soft law", ikke bindende rettsakter, men er bestemmende for skjønnet til ESA/Kommisjonen. De er derfor indirekte avgjørende for hvilket handlingsrom norske myndigheter har til å gi økonomisk støtte miljøtiltak.

Endringer i retningslinjene vil ikke medføre endring i norsk regelverk. Derimot vil endringer i det alminnelige gruppeunntaket medføre endring i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte (FOR-2008-11-14-1213).

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonens spørreskjema har vært forelagt spesialutvalget for offentlig støtte. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra spesialutvalget har FAD utarbeidet et samlet høringssvar fra norske myndigheter. Enova er den største aktøren for distribuering av miljøstøtte gjennom Energifondet. Høringssvaret er derfor i stor grad basert på Enovas virksomhet og Enovas erfaring med gjeldende regelverk.

Status
Kommisjonen har ikke lagt frem noe forslag til nye miljøretningslinjer. Når nye retningslinjer vedtas vil ESA adoptere en EØS-tilpasset versjon. Det er fremdeles ESAs/Kommisjonens miljøretningslinjer fra 2008 som gjelder.

Norske myndigheter sendte den 19. oktober norsk høringssvar på Kommisjonens spørreskjema. I brevet til Kommisjonen beskrives bruken av miljøstøtte i Norge, samt norske myndigheters forslag til endringer i revisjonsprosessen.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet