Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/589/EF av 18. juli 2007 om fastsettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Decision 2007/589/EC of 18 July 2007 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2007) 3416)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - april 2008

Sammendrag av innhold
Vedtaket er en oppdatering av tidligere vedtak 2004/156/EF, og skal gjelde for perioden 2008-2012. Dette vedtaket består i likhet med det tidligere vedtaket (som kun gjelder perioden 2005-2007) i et sett med detaljerte retningslinjer for beregning, måling, overvåking og rapportering av klimagassutslipp (i første omgang CO2-utslipp) fra enheter som har kvoteplikt i henhold til kvotedirektivet.

Merknader
Vedtaket er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.07.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 306-390
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.02.2009
Anvendes fra i Norge
03.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0589
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro