Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/345/EU av 8. juni 2010 som endrer vedtak 2007/589/EF ved at det legges til retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra oppsamling, transport og geologisk lagring av karbondioksyd

Commission Decision 2010/345/EU of 8 June 2010 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for greenhouse gas emissions from the capture, transport and geological storage of carbon dioxide

Siste nytt

EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer retningslinjer (2007/589/EC) om måling og rapportering av klimagasser under kvotedirektivet (2003/87/EC). Hensikten med rettsakten er å strømlinjeforme kravene til måling og rapportering fra CO2-håndtering og fra virksomhet under kvotedirektivet.

Merknader
Beslutningen er hjemlet i kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) art 14 (1) og 24 (3).

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke medføre endringer i norsk regelverk.

Rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (gjennom skriftlig prosedyre) der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten trenger ikke gjennomføres i norsk rett, og vil dermed ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge. Det er ikke lagt opp til å sende rettsakten på høring.

Vurdering
Rettsakten vil med virkning fra og med 1. januar 2013 bli erstattet av en egen forordning om overvåking og rapportering. Denne forordningen (forordning (EU) nr. 601/2012) ble vedtatt 21. juni 2012, og har det samme innholdet som rettsakten.

Ettersom innholdet i rettsakten ikke trer i kraft før 1. januar 2013, vil være tilstrekkelig å forholde seg til kravene i forordning (EU) nr. 601/2012 som også trer i kraft 1. januar 2013. Det er derfor ikke behov for å endre klimakvoteforskriften for å gjennomføre innholdet i rettsakten. Det legges derfor opp til at innholdet i rettsakten gjennomføres i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften ved gjennomføring av forordning (EU) nr. 601/2012 etter at forordning (EU) nr. 601/2012 om overvåking og rapportering er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. juni 2010. Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2010
Anvendelsesdato i EU
12.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 629-642
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.07.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0345
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro