Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/952/EF av 19. november 2008 som etablerer detaljerte retningslinjer for gjennomføring og anvendelse av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF

Commission Decision of 19 November 2008 establishing detailed guidelines for the implementation and application of Annex II to Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.4.2012)

Sammendrag av innhold
CHP-direktivet (direktiv 2004/8/EF), av 11. februar 2004, har som formål å forbedre energieffektivitet og forsyningssikkerhet ved å fremme høyeffektiv kombinert kraft- og varmeproduksjon (kogenerering) der det er en nyttbar varmeetterspørsel.

Kommisjonens vedtak 2008/952/EF er en beregningsteknisk oppfølging av CHP-direktivet. Kommisjonsvedtaket etablerer detaljerte retingslinjer for gjennomføring og anvendelse av Annex II i CHP-direkrivet og skal sikre en harmonisert metode for å beregne mengden av elektrisitet fra kraft- og varmeproduksjon. Vedtaket presenterer detaljerte retningslinjer for å beregne kraftmengde som er produseres på en energieffektiv måte i CHP-anlegg. Dette vil muliggjøre tildeling av opprinnelsesgarantier på hele eller deler av produksjonen. Kommisjonsvedtaket innebærer en klargjøring av systemgrensene rundt CHP-anlegg og klargjør beregningene av "CHP-elektrisitet" for anlegg som kan kjøres som både CHP-anlegg og konvensjonelt anlegg.

Merknader
Kommisjonsvedtak 2008/952/EF er hjemlet i CHP-direktivet (2004/8/EF). CHP-direktivet har hjemmel i EU-traktatens artikkel 175(1).

Rettsakten er vurdert å tilhøre Gruppe 2 "rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet".

Status
Etter at Kommisjonsvedtak 2008/952/EF ble vedtatt den 19. november 2008 har det ligget til vurdering i EØS/EFTA-landene. Det arbeides nå med utkast til EØS-vedtak.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2008
Anvendelsesdato i EU
06.01.2009
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 719-725
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0952
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro