Retningslinjer for beregning av karbonlagre i forbindelse med fornybardirektivet

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/335/EU av 10. juni 2010 om retningslinjer for beregning av karbonlagre i jorden med hensyn på vedlegg V til direktiv 2009/28/EF

Commission Decision 2010/335/EU of 10 June 2010 on guidelines for the calculation of land carbon stocks for the purpose of Annex V to Directive 2009/28/EC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.03.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2010/335/EF er en retningslinje for hvordan karbonlager på land (i jord og på arealer) skal beregnes i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF - fornybardirektivet og revidert drivstoffkvalitetsdirektiv (98/70/EF som revidert ved 2009/30/EF. Vedlegget gjelder beregning av klimagassbesparelse for biodrivstoff (og andre flytende biobrensler). Retningslinjen omfatter beregningsmetode for både referansetilstanden og når det gjelder den faktiske arealbruken.

Merknader Bestemmelsene gjelder beregninger vedrørende biodrivstoff (og for fornybardirektivet også for flytende biobrensler) likelydende under fornybardirektivet (2009/28/EF) og det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70/EF, som revidert ved 2009/30/EF). Per 26. mars 2014 er det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, mens fornybardirektivet er det, og dermed er gjort gjeldende for Norge. Dette ble ferdig gjennomført i Norge 13. september 2013, inkludert bestemmelsene i Kommisjonsbeslutning 2010/335/EF.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området Bestemmelsene berører beregning av klimagassbesparelser sammenlignet med fossile referanseverdier for biodrivstoff- og etter fornybardirektivet også for flytende biobrensler. Bestemmelsene i Kommisjonsbelsutningen vil innebære behov for endring (innlemmelse) i produktforskriften (forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (2004-06-01) ), som vil omfatte alle relevante bestemmelser om beregninger for biodrivstoff. Foreløpig vurdering er at det ikke vil være behov for en egen forskriftsfastsettelse vedrørende flytende biobrensler for øvrig, men dette vil bli ytterligere klargjort gjennom den kommende høringsprosessen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen i seg selv forventes ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser av betydning. De generelle rapporteringskravene i direktiv 2009/28/EF (og 2009/30/EF) knyttet til biodrivstoff/flytende biobrensler vil medføre noe økte kostnader hos oljeselskapene/drivstoffbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutningen har vært på høring og ble gjennomført i norsk rett i september 2013. Rettsakten ble vurdert av Spesialutvalget for miljø, 13.10.2011, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget vurderte rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Status
Bestemmelsene er tatt inn i EØS-avtalen 7/12/2012, med ikrafttreden for Norge 8/12/2012.

Gjennomføring av bestemmelsene i norsk regelverk i Produktforskriften sammen med bærekraftskriterier for biodrivstoff, fastsatt 11. september 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.06.2010
Anvendelsesdato i EU
07.07.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 693-715
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0335
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro