Restmengder i næringsmidler av 2-fenylfenol

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 304/2010 av 9. april 2010 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimalgrenseverdier for 2-fenylfenol i og på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 304/2010 of 9 April 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten setter maksimalgrenser for rester av 2-fenylfenol i appelsin og pære. Bakgrunnen er at EFSA fant dette nødvendig under vurderingen av stoffet for godkjenning til bruk som post-harvest-middel (behandling etter høsting) i disse kulturene.

Basert på den tilgjengelige informasjonen er en maksimalgrenseverdi på 5 mg/kg for appelsiner vurdert som akseptabel i forhold til forbrukernes sikkerhet. Når det gjelder pærer, var de tilgjengelige restanalysedataene ikke akseptable. EFSA kunne derfor ikke foreslå noen grenseverdi, deteksjonsgrensen settes da automatisk til 0,05 mg/kg.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Å sette maksimalgrenseverdier for 2-fenylfenol bidrar til å begrense forbrukernes eksponering for plantevernmiddelrester.

2-fenylfenol er ikke godkjent til bruk i Norge. Behandling etter høsting tillates heller ikke.

Innlemming av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalen vedlegg I, kapittell II om fôrvarer fordi rådsforordning (EF) nr. 396/2005 er hjemlet både der og i vedlegg II, kapitell XII.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 15. april 2010. Den skulle tre i kraft 1. januar 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.04.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 157-170
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2011
Anvendes fra i Norge
24.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro