Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU av 16. mars 2011 om godkjenning av tredjelands planer fremlagt i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Decision 2011/163/EU of 16 March 2011 on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter vedtak 2004/432/EF med liste over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter og som dermed oppfyller ett av kravene til eksport til EØS-området. Vedlegget med liste over tredjestater er oppdatert. I tillegg er det kommet med en bestemmelse om at råvarer som en tredjestat importerer fra en annen tredjestat eller et medlemsland for så å eksportere til EU, skal komme fra en godkjent virksomhet. Det skal tilføyes en fotnote i listen som opplyser om at råvarene tilfredsstiller disse kravene.

Merknader
Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Det gamle vedtaket er gjennomført i 5 forskrifter:

- Forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr

- Forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

- Forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater

- Forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater

- Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjestater det kan importeres snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter

Den fragmenterte gjennomføringen gjør regelverket uklart og vanskelig å oppdatere. Derfor er det nye vedtaket gjennomført i én forskrift: Forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomført i norsk forskrift uten forutgående høring, jf. matloven §23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2011
Anvendelsesdato i EU
15.03.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.11.2011
Anvendes fra i Norge
18.11.2011