Restmengder av visse plantevernmidler i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 310/2011 av 28. mars 2011 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva gjelder maksimale grenseverdier for restkonsentrasjoner av aldicarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon og triforin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 310/2011 of 28 March 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazine, tetradifon and triforine in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdiene for rester av aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon og triforin i eller på visse produkter, se tabell 1.

Rettsakten er endret som konsekvens av at stoffene ikke lenger er godkjent til bruk i EU. Da skal grenseverdiene settes til deteksjonsgrensa med mindre det er innvilget importtoleranser eller det finnes grenseverdier i Codex Alimentarius basert på bruk i tredjeland som EU vurderer som trygge i forhold til forbrukerne. Eurpoean Food Safety Authority (EFSA) er konsultert angående de aktuelle grenseverdiene i Codex Alimentarius. Grenseverdien for bromopropylat ble vurdert som ikke akseptabel i forhold til forbrukernes inntak. For enkelte stoffer ble ikke dokumentasjonen funnet tilstrekkelig til å kunne fastsette en grenseverdi.

EFSA og EUs referanselaboratorier er konsultert med henblikk på om deteksjonsgrensen kunne senkes. Konklusjonen var at for enkelte stoffer var dette teknisk mulig, mens det for andre stoffer ble anbefalt å heve den.

Rettsakten trer i kraft i EU 21. oktober 2011. Datoen er satt vel 6 måneder etter at forordningen ble publisert, slik at tredjeland skal få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene. For enkelte produkter som har blitt lovlig produsert før 21. oktober 2011, gjelder enkelte gamle grenseverdier, se tabell 1.

Tabell 1: Endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter.
(Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet over)

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fastsetter maksimum grenseverdier for rester av aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon og triforin i eller på visse produkter til deteksjonsgrensen. Dette vil medføre at forbrukernes eksponering via næringsmidler avtar for disse stoffene. Ingen av de plantevernmidlene som rettsakten omfatter, er tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 28. mars 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.03.2011
Anvendelsesdato i EU
20.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 457-506
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0310
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro