Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/520 av 28. mars 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet 'solventnaphtha, lett aromatisk'

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/520 of 28 March 2018 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance solvent naphtha, light aromatic, as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2018/520 omhandler solventnaphtha, lett aromatisk, som er et løsningsmiddel med virkning på hud hos dyr. Solventnaphtha, lett aromatisk har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. "European Medicines Agency" (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av grenseverdi (MRL) for rester av solventnaphtha, lett aromatisk i vev fra alle produksjonsdyr. Basert på vurdering fra "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) har EMA anbefalt at fastsettelse av grenseverdier for solventnaphtha, lett aromatisk i vev fra produksjonsdyr ikke er nødvendig for beskyttelse av menneskers helse. EMA har også vurdert at ekstrapolering av klassifiseringen "ingen MRL påkrævd" for solventnaphtha, lett aromatisk ikke er aktuelt siden denne klassifiseringen gjelder alle produksjonsdyr. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2018/0520 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at solventnaphtha, lettaromatisk blir tillatt å bruke til alle matproduserende dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av solventnaphtha, lettaromatisk, som er et løsningsmiddel med virkning på hud hos dyr. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.03.2018
Anvendelsesdato i EU
23.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2018
Anvendes fra i Norge
05.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0520
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro