Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) (EU) 2016/576 av 14. april 2016 som endrer forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "rafoksanid"

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/576 of 14 April 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘rafoxanide’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/576 omhandler rafoksanid, som er et antiparasittmiddel som brukes mot ekto-parasitter. Stoffet er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til storfe og sau for muskel, fett, lever, nyre og melk. Den midlertidige grenseverdien for melk fra storfe og sau utløp den 31. desember 2015. European Medicines Agency (EMA) har behandlet søknad om forlengelse av gyldighetsperioden for denne grenseverdien. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA vurdert og anbefalt at gyldighetstiden for den midlertidige MRL for rafoksanid i melk fra storfe og sau forlenges til 31. desember 2017. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2016/576 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at gyldighetsperioden til den midlertidige grenseverdien for rafoksanid for melk fra storfe og sau blir forlenget inntil 31.desember 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder forlengelse av gyldighetstiden for den midlertidige grenseverdien for rester av rafoksanid i melk fra storfe og sau. Rafoksanid er et antiparasittmiddel og er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. EMA har vurdert at forlengelsen av gyldighetstiden for eksisterende midlertidige grenseverdien vil gjøre det mulig å ferdigstille vitenskaplige undersøkelser som er allerede igangsatt, og har derfor anbefalt at gyldighetsperioden for den midlertidige grenseverdien forlenges til 31. desember 2017.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.04.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 722-724
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0576
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro