Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame (kodifisert utgave)

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising (codified version)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2010)

Sammendrag av innhold
EUs opprinnelige direktiv om villedende reklame fra 1984, rådsdirektiv 84/450/EF, ble i 1997 supplert med bestemmelser om sammenlignende reklame i direktiv 97/55 EF. Bestemmelsene om sammenlignende reklame i begge direktivene er presisert til å gjelde både for handlinger overfor forbrukere og handlinger overfor andre næringsdrivende.

Et direktiv 2005/29 om urimelig handelspraksis overfor forbrukere (UCP-direktivet) ble vedtatt 11. mai 2005. Begrepet ”urimelig handelspraksis” her omfatter også villedende og sammenlignende reklame, og dette direktivet vil derfor erstatte de ovennevnte direktiver som grunnlag for å vurdere om slik reklame er ulovlig overfor forbrukere. UCP-direktivet har imidlertid et snevrere virkeområde enn direktiv 84/450 (herunder opptatt direktiv 97/55 om sammenlignende reklame), siden det bare gjelder handlinger overfor forbrukere. Gjennom artikkel 14 i UCP-direktivet ble det derfor gjort endringer i direktiv 84/450 slik at sistnevnte direktivs bestemmelser videreføres hva gjelder beskyttelse for næringsdrivende mot ulovlige former for villedende og sammenlignende reklame.

Vurdering
Direktiv 2006/114 representerer en ren kodifisering av direktiv 84/450 slik det fremstår i substans etter siste endring, for å gjøre det mer oversiktlig. Direktivets bestemmelser er således allerede gjennomført i norsk rett i markedsføringsloven med forskrifter, og verken loven eller aktuelle forskrifter behøver endres som følge av det kodifiserte direktivet.

Andre opplysninger
Direktivet om villedende og sammenlignende reklame er gjennomført i norsk rett ved forskrift til markedsføringsloven: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001219-1653.html

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 574-580
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2000
Anvendes fra i Norge
01.03.2001

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0114
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro