Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 av 25. mai 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1229 of 25 May 2018 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir detaljerte krav til tiltak for å sikre høy oppgjørsgrad i verdipapiroppgjøret. Verdipapirsentraler skal tilby funksjonalitet som legger til rette for økt oppgjørsgrad. Oppgjørsgrad skal monitoreres og rapporteres til myndigheter, og det skal innføres ordning med bøter for forsinket oppgjør. I tillegg beskriver ordningen utfyllende krav til prosess for dekningshandel når verdipapiroppgjør blir gjennomført.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til CSDR (909/2014), som regulerer verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, trolig som forskrift til kommende ny lov om verdipapirsentraler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få økonomiske konsekvenser for markedsaktørene da reglene vil kreve noe endringer i IT-systemer hos verdipapirsentralene og deres medlemmer. Tilsynsmyndighetene må etablere nye rutiner for myndighetssamarbeid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen kan det være behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er endelig vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 13. september 2018. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2018
Anvendelsesdato i EU
25.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2014/909) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1229
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro