Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1910 av 28. oktober 2016 om ekvivalensen av rapporteringskravene til visse tredjeland for betalinger til myndighetene med kravene i kapittel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1910 of 28 October 2016 on the equivalence of the reporting requirements of certain third countries on payments to governments to the requirements of Chapter 10 of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2017)

Sammendrag av innhold
EØS notatet gjelder Kommisjonens beslutning om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene.

Etter regnskapsdirektivet (direktiv 34/2013) kapittel 10 skal foretak som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog utarbeide og offentliggjøre en rapport med opplysninger om sine betalinger til myndigheter. Tilsvarende krav er inntatt i rapporteringsdirektivet (direktiv 109/2004)) art.6 ved henvisning til regnskapsdirektivet.

Kommisjonsbeslutning 1910/2016 er gitt i medhold av regnskapsdirektivet art. 47 og rapporteringsdirektivet art. 6. Rapporteringskravene i Canada anses ekvivalente med rapporteringskravene i regnskapsdirektivet kapittel 10 utelukkende med hensyn til foretak innen utvinningsindustrien.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter vphl. § 5-5a (3) er det gitt unntak for å utarbeide LLR rapport for utsteder som utarbeider en årlig rapport etter tilsvarende utenlandsk regelverk. I forskrift om land-for-land-rapportering § 3 nr. 6 b) anses tilsvarende nasjonal lovgivning i Canada som gjelder for foretak innen utvinningsindustrien som "tilsvarende utenlandsk regelverk".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 1910/2016 ble vedtatt i EU 28. oktober 2016, og trer i kraft tyve dager etter kunngjøringen i Official journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2016
Anvendelsesdato i EU
18.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2013/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1910
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro