Regler for statsstøtte til jernbane, kanaltrafikk og multimodal transport

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om anvendelse av artikkel 93, 107 og 108 i Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte på visse former for statsstøtte til sektorene jernbane, innlands vannvei og multimodal transport

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the application of Articles 93, 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of State aid in the rail, inland waterway and multimodal transport sector

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 7.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.7.2022)

Statsstøtte: Kommissionen foreslår regler, der skal forenkle procedurerne for statsstøtte til grøn transport

Europa-Kommissionen har foreslået en rådsforordning, der gør det muligt for Kommissionen at fritage visse former for støtte til jernbanetransport, transport ad indre vandveje og multimodal transport fra pligten til forudgående anmeldelse efter statsstøttereglerne med det formål at fremme grøn transport.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Kommissionen har i dag vedtaget et forslag, der vil gøre det muligt for os at forenkle procedurerne for statsstøtte til grønne transportformer som jernbanetransport, transport ad indre vandveje og multimodal transport. Disse transportformer forurener mindre og er mere bæredygtige end ensidig anvendelse af vejtransport. Forslaget strømliner reglerne for statsstøtte på området, og det er samtidig i overensstemmelse med målene i EU's grønne pagt og strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet".

Den foreslåede rådsforordning bygger på Kommissionens omfattende erfaringer efter mange års anvendelse af artikel 93 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") på samordning af transport samt anvendelse af retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber fra 2008. Samtidig følger den op på kvalitetskontrollen vedrørende statsstøtte fra 2020, hvori det blev konkluderet, at de eksisterende regler for transport bør tilpasses, da jernbaneretningslinjerne er forældede og ikke afspejler væsentlig lovgivningsmæssig og markedsmæssig udvikling. Denne udvikling omfatter navnlig åbningen af jernbanemarkederne for konkurrence og EU's politiske prioriteter i forbindelse med EU's grønne pagt, som har øget betydningen af et skift fra vejtransport til grønnere transportformer med det formål at opfylde EU's emissionsreduktionsmål for 2050.

Den nye rådsforordning foreslås i forbindelse med revisionen af retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber og vil gøre det muligt for Kommissionen at erklære visse former for statsstøtte til grønnere transportformer for forenelige med det indre marked. Herunder indgår visse typer støtte til jernbanetransport, transport ad indre vandveje og multimodal transport, navnlig støtte til samordning af transport, som har et begrænset potentiale med hensyn til at fordreje konkurrencen.

Efter Rådets vedtagelse af den foreslåede forordning agter Kommissionen at vedtage en gruppefritagelsesforordning, der fritager medlemsstaterne for forpligtelsen til på forhånd at anmelde disse former for støtteforanstaltninger til Kommissionen. Det vil skabe retssikkerhed, forenkle procedurerne og mindske bureaukratiet for medlemsstaterne, samtidig med at Kommissionen får mulighed for at koncentrere sin statsstøttekontrol om de potentielt mest konkurrencefordrejende sager. På den måde vil det desuden blive muligt for transportsektoren at tage den grønne og digitale omstilling til sig i overensstemmelse med EU's strategiske mål, navnlig målene i EU's grønne pagt og strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet.

Den foreslåede forordning vil nu blive drøftet i Rådet.

Baggrund

I henhold til artikel 108, stk. 3, i TEUF skal medlemsstaterne anmelde al statsstøtte til Europa-Kommissionen og først gennemføre den efter Kommissionens godkendelse. I henhold til artikel 108, stk. 4, og artikel 109 i TEUF kan Rådet på forslag af Kommissionen give Kommissionen mulighed for at fritage bestemte former for støtte, der har et begrænset potentiale med hensyn til at fordreje konkurrencen, fra kravet om forudgående anmeldelse og Kommissionens godkendelse. Med henblik herpå vedtager Kommissionen gruppefritagelsesforordninger, hvori der fastlægges kriterier, der sikrer, at støtte er forenelig med EU's statsstøtteregler. Støtte, der opfylder kriterierne, kan ydes uden anmeldelse.

Kommissionens forslag fra i dag omhandler støtte efter artikel 93 i TEUF. I denne bestemmelse fastsættes det, at støtte til transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje er forenelig med det indre marked, hvis den modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller hvis den udgør godtgørelse for forpligtelser til offentlig tjenesteydelse.

Køreplanen for forslaget til Rådets bemyndigelsesforordning blev offentliggjort den 1. oktober 2021.

Sideløbende hermed arbejder Kommissionen på at revidere retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber. Efter offentliggørelsen af køreplanen for dette initiativ den 1. oktober 2021 iværksatte Kommissionen en offentlig høring den 22. december 2021, hvor alle interesserede parter blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til den foreslåede revision af retningslinjerne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet