Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg IV og V

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 987/2008 av 8. oktober 2008 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av, samt begrensninger for, kjemikalier (REACH) når det gjelder vedlegg IV og V

Commission Regulation (EC) No 987/2008 of 8 October 2008 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annexes IV and V

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2010)

Sammendrag av innhold
For omtale av forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH (registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier) - EU/EØS' nye kjemikalieregelverk - vises det til omtale i et eget EØS-notat.

Bestemmelser i forordning (EF) nr. 1907/2006 pålegger fellesskapets/EØS' fremstillere, produsenter og importører å registrere stoffer som sådan, i stoffblandinger og i produkter - og inneholder dessuten bestemmelser om vurdering av stoffer og etterfølgende brukeres (downstream users) forpliktelser. I artikkel 2.7 a i forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes det at stoffer som inngår i vedlegg IV skal unntas fra avdelingene II (registrering av stoffer), V (etterfølgende bruker) og VI (vurdering) i samme forordning siden det finnes tilstrekkelig informasjon om at disse stoffene anses å gi opphav til minimal risiko på grunn av sine iboende egenskaper. I artikkel 2.7 b i forordning (EF) nr. 1907/2006 sies det dessuten at stoffer som omfattes av vedlegg V skal unntas fra de samme avdelingene ettersom registrering anses unødvendig eller uhensiktsmessig for disse stoffene, samtidig som hensikten med denne forordningen ikke påvirkes av at de unntas fra disse avdelingene.

I artikkel 138.4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes det at Kommisjonen skal innen 1. juni 2008 foreta en revisjon av vedlegg IV og V med sikte på å foreslå eventuelle endringer av disse vedleggene, og det er det som gjøres gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 987/2008. Vedlegg IV i REACH-regelverket omhandler unntak fra registreringsplikten i hht arikkel 2.7 a. Vedlegg V i REACH-regelverket omhandler unntak fra registreringsplikten i hht artikkel 2.7 b.

Kommisjonens revisjon i hht artikkel 138.4 har vist at tre av stoffene i vedlegg IV bør flyttes/tas ut av vedlegg IV ettersom det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon for å kunne avgjøre om disse stoffene gir opphav til minimal risiko på grunn av sine iboende egenskaper. Dette gjelder vitamin A ettersom dette stoffet kan medføre vesentlig risiko for reproduksjonstoksisitet. Det gjelder også karbon og grafitt, spesielt siden de berørte Einecs- og/eller CAS-numrene benyttes for å identifisere former av karbon og grafitt på nanonivå som ikke oppfyller kriteriene for å inkluderes i dette vedlegget.

Videre oppfyller tre edelgasser - helium, neon og xenon - kriteriene for inkludering i vedlegg IV, og de flyttes derfor fra vedlegg V. En annen edelgass, krypton, som oppfyller kriteriene for inkludering i vedlegg IV, tas også inn i dette vedlegget. Tre andre stoffer - fruktose, galaktose og laktose - inkluderes også siden de anses for å oppfylle kravene for inkludering i vedlegg IV. Kalksten strykes fra vedlegg IV siden det er et mineral og er dermed allerede unntatt fra vedlegg V. Visse oljer, fettstoffer, vokser, fettsyrer og deres salter tas ut siden ikke alle stoffene oppfyller kriteriene for å inngå i vedlegg IV, og det blir mer sammenheng å inkludere de i vedlegg V ved hjelp av en formulering for å begrense unntaket til stoffer med lav risikoprofil.

Kommisjonens revisjon viser behov for endringer i vedlegg V. Magnesiumoksid inkluderes siden det er identifisert som et stoff som oppfyller kravene for å inngå i vedlegg V. Visse typer glass og keramiske fritter som ikke oppfyller klassifiseringkriteriene i direktiv 67/548/EØF (klassifisering og merking av farlige stoffer) legges til vedlegg V. Noen vegetabilske oljer, fettstoffer, vokser, glyserol samt animalske oljer som utvinnes av naturlige kilder, som ikke er kjemisk modifisert og som ikke har noen farlige egenskaper utover å være brannfarlige og irriterende for hud og øyne, inkluderes i vedlegg V for å sikre en helhetlig behandling og for å begrense unntak til stoffer med mindre farlige egenskaper. Det samme gjelder for visse fettsyrer som utvinnes av naturlige kilder, som ikke er kjemisk modifisert og som ikke har andre farlige egenskaper enn å være brannfarlige og irriterende for hud og øyne. Når grupper av oljer, fettstoffer, vokser og fettsyrer legges til vedlegg V, strykes de tilsvarende enkeltstoffer i disse grupper samtidig fra vedlegg IV.

Merknader
Gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 ble forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH innlemmet i EØS-avtalen. Norge deltar for øvrig aktivt i arbeidet med REACH-forordningen, blant annet gjennom deltagelse i ECHAs styre og komiteer, og er i kontakt med berørte parter. Norsk gjennomføringsforskrift for REACH-forordningen ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008 (forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 987/2008 endrer vedleggene IV og V, jf. at det i artikkel 138.4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes at Kommisjonen innen 1. juni 2008 skal foreta en revisjon av vedlegg IV og V med sikte på å foreslå eventuelle endringer av disse vedleggene.

Det er viktig å gjennomføre tilsvarende endringer i den aktuelle norske forskriften, slik at norsk industri gis samme rammebetingelser og at norske myndigheter har sammenfallende regelverk å forholde seg til og følge opp.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EF) nr. 987/2008 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og funnet relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EF) nr. 987/2008 ble vedtatt 8. oktober 2008. Forordning (EF) nr. 987/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen den 12. mars 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 26/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2008
Anvendelsesdato i EU
12.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 469-474
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2011
Anvendes fra i Norge
19.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0987
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro