Registrering av verpehønsebesetning: endringer for Bulgaria og Romania

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2006/83/EF av 23. oktober 2006 om tilpasning av direktiv 2002/4/EF om registrering av verksemder som held verpehøner, og som er omfatta av rådsdirektiv 1999/74/EF, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

Commission Directive 2006/83/EC of 23 October 2006 adapting Directive 2002/4/EC on the registration of establishments keeping laying hens, covered by Council Directive 1999/74/EC, by reason of the accession of Bulgaria and Romania

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2016)

Sammendrag av innhold
Rettakten gjelder tilpasning i direktiv 2002/4 EF om registrering av besetninger med verpehøns som er omfattet av direktiv 1999/74/EF om minimumsbestemmelser for beskyttelse av verpehøns. Tilpasningen skyldes at Romania og Bulgaria blir tatt opp som nye medlemsstater i EU.

Direktiv 2002/4/EF pålegger medlemsstatene å innføre et system for å registrere alle verpehønsbesetninger som omfattes av direktiv 1999/74/EF. Formålet med en slik registrering er å ha et system for å spore egg som markedsføres for konsum. Det kreves spesielle data for denne registreringen som navn og adresse på eier, virksomhetens adresse, type produksjon og kapasitet. Hver besetning skal tildeles et spesielt nummer som skal bestå av et siffer for produksjonmetode etterfulgt av koden for medlemslandet og et spesifikt identifiseringsnummer fastsatt av medlemsstaten. Hver medlemsstat har sin kode med bokstavforkortelse (to bokstaver). Tilpasningen går ut på å tilføye Romania og Bulgaria som medlemsstater med sine respektive bokstavkoder.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av regelverk. Norge har allerede innført et register over verpehønsbesetninger som skal sikre sporbarhet på egg som markedsøres for konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.10.2006
Gjennomføringsfrist i EU
09.11.2007
Anvendelsesdato i EU
09.11.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 186-187
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0083
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro