Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/107/EU av 10. februar 2011 som endrer vedtak 2007/756/EF om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret

Commission Decision 2011/107/EU of 10 February 2011 amending Decision 2007/756/EC adopting a common specification of the national vehicle register

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fastsatte 10. februar 2011 vedtak 2011/107/EU om endring av vedtak 2007/756/EF om en felles spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret. Vedtaket omhandler noen endringer i spesifikasjonene for kjøretøyregisteret i henhold til det europeiske jernbanebyrået ERAs evaluering av første versjon av registeret og anbefalinger av endringer.

Vedtaket består av fem artikler og et vedlegg.
Artikkel 1 slår fast at vedlegget erstatter vedlegget til vedtak 2007/756/EF. Det er i vedlegget det fremgår hva slags utforming kjøretøyregisteret skal ha, hvilke opplysninger det skal inneholde, hvordan man går frem for å legge inn og endre registreringsdata samt hvilke rettigheter de enkelte aktørgruppene har. Endringene er ikke omfattende, men løser enkelte praktiske problemer man har støtt på i forbindelse med at de nasjonale kjøretøyregistrene har blitt tatt i bruk på en felles europeisk plattform. Det er bl.a. beskrevet nærmere hvordan man går frem når kjøretøy er registrert i flere lands kjøretøyregister.

Artikkel 2 krever at ERA bl.a. skal foreta de nødvendige tekniske endringene i registeret.

Artikkel 3 krever at medlemsstatene skal endre sine nasjonale kjøretøyregistre slik at de oppfyller de nye spesifikasjonene innen 31.12.2011. Tilsvarende frist gjelder for å koble de nasjonale kjøretøyregistrene til det felleseuropeiske kjøretøyregisteret i henhold til artikkel 4. Av artikkel 5 fremgår det at vedtaket retter seg mot medlemslandene.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har sendt vedtaket til berørte aktører med oppfordring om å kommentere eventuelle administrative og økonomiske konsekvenser av betydning. Det har ikke kommet inn noen merknader til vedtaket.

Merknader
Vedtaket medfører at en del uklarheter nå er rettet opp, og at visse fremgangsmåter er tydelig beskrevet. I tillegg krever det at visse opplysninger blir registrert som er nødvendige for å ha oversikt over hvordan krav andre steder i jernbanelovgivningen er etterlevd. Bl.a. skal enhet med ansvar for vedlikehold av jernbanekjøretøy registreres tydelig. Det er ikke identifisert noen særlige kostnader eller administrative ulemper ved å gjennomføre vedtaket. I Norge er det Statens jernbanetilsyn som har register over kjøretøy iht. samtrafikkforskriften § 32.

Vurdering
Vedtaket medfører at en del uklarheter nå er rettet opp, og at visse fremgangsmåter er tydelig beskrevet. I tillegg krever det at visse opplysninger blir registrert som er nødvendige for å ha oversikt over hvordan krav andre steder i jernbanelovgivningen er etterlevd. Bl.a. skal enhet med ansvar for vedlikehold av jernbanekjøretøy registreres tydelig. Det er ikke identifisert noen særlige kostnader eller administrative ulemper ved å gjennomføre vedtaket. En eventuell gjennomføring i norsk rett vil derfor ha en positiv kost-nytteverdi.

I Norge er det Statens jernbanetilsyn som har register over kjøretøy iht. samtrafikkforskriften § 32.

Konklusjon
Vedtaket ble ansett som EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er 5. desember 2011 implementert i norsk rett gjennom forskrift.

Status
Rettsakten har trådt i kraft i EU, og ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 2. desember 2011.

Statens jernbanetilsyn fastsatte forskrift 5. desember 2011 nr. 1187 om nasjonalt kjøretøyregister for det nasjonale jernbanenettet, som gjennomfører vedtaket i norsk rett. Forskriften trådte i kraft straks.

Artikkel 3 og 4 krever at de nødvendige tilpasningene i registeret er gjennomført innen 31. desember 2011.

ERA er i gang med å utarbeide de nødvendige installasjonsfilene og dokumentene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2011
Anvendelsesdato i EU
31.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 426-447
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2011
Anvendes fra i Norge
05.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro