Regelverket for EUs 7. rammeprogram for forskning: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/161/EU av 28. februar 2011 som endrer vedtak K(2008) 4617 om prosedyreregler for innlevering, vurdering, utvelgelse og finansiering av forslag til indirekte aksjoner under Det europeiske fellesskaps syvende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-2013) og under Det europeiske atomenergifellesskaps (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og utdanning på det nukleære området (2007-2011)

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.3.2011

Nærmere omtale

Red.anm.: EØS-vedtaket om EUs 7. rammeprogram omfatter også alle avledede beslutninger. Det aktuelle kommisjonsvedtaket gjelder derfor umiddelbart både i EU og i EFTA/EØS-landene.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionen har udarbejdet regler for indsendelse af forslag og de tilhørende bedømmelses-, udvælgelses- og tildelingsprocedurer (»reglerne«).

(2) Formålet med reglerne er at fastlægge rammerne for behandlingen af forslag under det syvende rammeprogram (EU og Euratom). Reglerne skal sikre en sammenhængende tilgang på tværs af alle særprogrammer (med undtagelse af særprogrammet Idéer) og samtidig give mulighed for en vis smidighed, hvor det er nødvendigt.

(3) Reglerne fastsætter desuden rolle og forpligtelser for de uafhængige eksperter, som i henhold til forordning (EF) nr. 1906/2006 og (Euratom) nr. 1908/2006 skal bistå Kommissionen med bedømmelsen af forslag til indirekte aktioner, herunder standardudnævnelsesbrevet, som vil blive indgået med disse.

(4) Reglerne blev behørigt vedtaget af Kommissionen den 30. marts 2007 (KOM/2007/1390) og revideret ved en delegationsprocedure den 13. februar 2008 (DL(2008) 314) og igen den 21. august 2008 (K(2008) 4617). Det er nu nødvendigt at indføre visse yderligere ændringer for at tydeliggøre en række punkter på grundlag af de hidtidige erfaringer. Teksten er samtidig bragt i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.02.2011
Anvendelsesdato i EU
11.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
11.04.2011