Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1274 av 29. juli 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i Australia i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1274 of 29 July 2019 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to benchmarks in Australia in accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2020)

Sammendrag av innhold
Vedtaket er en likeverdighetsvurdering som avgjør at de rettslige og tilsynsmessige rammene for referanseverdier i Australia er likeverdige med kravene i Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016/1011 (referanseverdiforordningen). Formålet med vedtaket er å sørge for at også referanseverdier fra en administrator i Australia kan brukes i EØS-området.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av likeverdighetsvurderingen i norsk rett vil eventuelt gjøres i forskrift med hjemmel i referanseverdiloven (lov av 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsesdatoen.

Status
Reglene har trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for å bli innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
19.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2020
Anvendes fra i Norge
17.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1274
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro