Referanseverdier for effektivitet ved atskilt produksjon av elektrisitet og varme

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/877/EU av 19. desember 2011 om fastsetting av harmoniserte referanseverdier for effektivitet ved atskilt produksjon av elektrisitet og varme i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2007/74/EF

Commission Implementing Decision 2011/877/EF of 19 December 2011 establishing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Decision 2007/74/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 1.2.2013 og norsk forskrift kunngjort 1.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I henhold til direktiv 2004/8/EF fastsatte Kommissionen i beslutning 2007/74/EF harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme bestående af en matrix af værdier, der er differentieret på grundlag af relevante faktorer, herunder bygningsår og brændselstype.

(2) Kommissionen skal revurdere de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme første gang den 21. februar 2011 og derefter hvert fjerde år under hensyntagen til den teknologiske udvikling og ændringer i energikildernes andele.

(3) Kommissionen har revurderet de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme under hensyntagen til medlemsstaternes data fra operationel anvendelse under realistiske betingelser. Udviklingen i den bedste tilgængelige og økonomisk forsvarlige teknologi i perioden 2006-2011, som analysen dækkede, viser, at den skelnen, der indførtes i beslutning 2007/74/EF vedrørende kraftvarmeenhedens bygningsår ved fastsættelsen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el, ikke bør opretholdes for anlæg, der er opført efter den 1. januar 2006. For kraftvarmeenheder, der er opført i 2005 eller tidligere, bør der fortsat anvendes referenceværdier, der afspejler bygningsåret, for at der kan tages hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige og økonomisk forsvarlige teknologi. På basis af nylige erfaringer og analyser bekræftede gennemgangen, at der fortsat bør anvendes korrektionsfaktorer for klimaforholdene. Korrektionsfaktorerne for sparet nettab bør ligeledes fortsat anvendes, da der i de seneste år ikke er sket nogen ændringer i nettab. Desuden bør korrektionsfaktorerne for sparet nettab også anvendes på anlæg, der fyrer med træ og biogas.

(4) Analysen gav ingen dokumentation for, at kedlers energieffektivitet har ændret sig i analyseperioden, og derfor bør de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme ikke tage hensyn til bygningsåret. Der er heller ikke behov for korrektionsfaktorer for klimaforholdene, fordi varmeproduktionens termodynamik i et brændselsdrevet anlæg ikke er væsentlig afhængig af omgivelsestemperaturen. Det er heller ikke nødvendigt at korrigere for nettab, eftersom varme altid anvendes tæt på produktionsstedet.

(5) Investeringer i kraftvarmeproduktion kræver stabile vilkår og fortsat investortillid. På denne baggrund er det også hensigtsmæssigt at forlænge de nuværende harmoniserede referenceværdier for el og varme for perioden 2012-2015.

(6) Data vedrørende operationel anvendelse under realistiske betingelser viser ingen statistisk væsentlig forbedring i selv de mest avancerede anlægs faktiske ydeevne i analyseperioden. Derfor bør de i beslutning 2007/74/EF fastsatte referenceværdier for perioden 2006-2011 bevares for perioden 2012-2015.

(7) Analysen bekræftede de eksisterende korrektionsfaktorers gyldighed med hensyn til klimaforholdene og sparede nettab.

(8) Det blev for varmeproduktion bekræftet at anvende et enkelt sæt referenceværdier for hele perioden og at give afkald på korrektionsfaktorer for klimatiske forskelle og nettab.

(9) Eftersom hovedformålet med direktiv 2004/8/EF er at fremme kraftvarmeproduktion for at opnå energibesparelser, bør der gives incitamenter til ombygning af ældre kraftvarmeenheder for at forbedre deres energieffektivitet. Derfor bør referenceværdierne for effektiviteten ved produktion af el i kraftvarmeenheder forhøjes fra det elvte år efter den pågældende enheds bygningsår.

(10) Denne tilgang er i overensstemmelse med kravet om, at de harmoniserede referenceværdier skal udarbejdes på grundlag af principperne i bilag III, litra f), til direktiv 2004/8/EF.

(11) Der bør fastsættes reviderede harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme. Beslutning 2007/74/EF bør derfor ophæves.

(12) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Kraftvarmeudvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2011
Anvendelsesdato i EU
12.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 320-325
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2013
Anvendes fra i Norge
01.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0877
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro