Referanseindeksforordningen 2019 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 av 27. november 2019 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaomstilling, EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen og bærekraftsrelaterte opplysninger for referanseverdier

Regulation (EU) 2019/2089 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned Benchmarks and sustainability-related disclosures for benchmarks

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 30.4.2020. Beslutningen trer i kraft 1.5.2020. Norsk forskrift kunngjort 30.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har lagt frem en pakke med forslag til regelverk og bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. En overordnet beskrivelse av pakken med Kommisjonens forslag er gitt i EØS-notatet "Ramme for å fremme bærekraftige investeringer" - KOM(2018)353. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger av faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (ESG - Environmental-Social-Governance).

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 skal gi et felles rammeverk for å sikre nøyaktigheten og integriteten til hovedtypen av lav-karbon-referanseverdier, for å hindre at forskjeller i medlemsstatenes tilnærmingsmåter hindrer at det indre markedet fungerer godt. I tillegg til å sikre og forbedre det indre markedets funksjonsmåte, skal forordningen sikre et høyt nivå av forbruker- og investorbeskyttelse ved å fastsette minimumskrav for EU-referanseverdier for klimaovergangen og Paristilpassede EU-referanseverdier på unionsnivå. Forordningen skal sikre gjennomsiktighet og forhindre misbruk av betegnelsene "EU Climate Transition Benchmark" og "EU Paris-aligned Benchmark", blant annet ved å stille særlige krav til administratorer som benytter disse betegnelsene på sine referanseverdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil eventuelt gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov som gjennomfører benchmarkforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsesdatoen.

Status
Forordningen har trådt i kraft i EU. Reglene er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
27.08.2019
Høringsfrist
08.10.2019
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2020
Anvendes fra i Norge
01.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2089
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro