Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 av 20. januar 2017 om rettelse av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for risikoreduksjonsteknikker med hensyn til OTC-derivatavtaler som ikke cleares mot en sentral motpart

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/323 of 20 January 2017 correcting Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 fastsetter standarder for rettidig, presis og passende atskilt utveksling av sikkerhetsstillelse for derivatavtaler som ikke cleares av en sentral motpart, og herunder også konserninterne transaksjoner. Kommisjonsforordning (EU) 2017/323 er en korrigering vedrørende innfasing av variasjonsmarginkrav for konserninterne transaksjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er en korrigering av artikkel 37 i kommisjonsforordning (EU) 2016/2251, som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Begge forordningene kan tas inn i EØS-avtalen ved inkorporasjon (dvs. ved henvisning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.​

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 25. februar 2017. Både denne forordningen og forordningen den endrer (2016/2251) er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.01.2017
Anvendelsesdato i EU
04.01.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av tilknyttet EØS-komitebeslutning) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2020
Anvendes fra i Norge
17.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0323
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro