Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/314 av 25. oktober 2022 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til anvendelsesdatoen for visse framgangsmåter for risikostyring for utveksling av sikkerhet

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/314 of 25 October 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2016/2251 as regards the date of application of certain risk management procedures for the exchange of collateral

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.3.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordning til EMIR vedrørende hvilket tidspunkt rsikostyringsprosedyren som stiller krav om utveksling av sikkerhet skal gjelde fra når det gjelder visse typer OTC-derivatkontrakter som ikke cleares av en sentral motpart. Krav om utveksling av sikkerhet vil gjelde for konserninterne kontrakter med selskaper hjemmehørende i et tredjeland dersom det ikke er fastsatt en likeverdighetsbeslutning etter artikkel 13. På grunn av utfordringene kommisjonen har møtt i forbindelse med likeverdighetsvurderingene og de mulige negative konsekvensene knyttet til betydelig økte kostnader for konsernselskaper for å oppfylle kravet om utveksling av sikkerhet endres tidspunktet for  den nevnte risikostyringsprosedyren til 30. juni 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen forventes gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger.

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.10.2022
Anvendelsesdato i EU
14.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2023
Anvendes fra i Norge
22.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023R0314
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro