Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/162 av 4. februar 2022 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904 med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av reduksjon i forbruk av visse engangs plastprodukter og tiltak iverksatt av medlemsstatene for å oppnå en slik reduksjon

Commission Implementing Decision (EU) 2022/162 of 4 February 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council as regards the calculation, verification and reporting on the reduction in the consumption of certain single-use plastic products and the measures taken by Member States to achieve such reduction

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2022)

Sammendrag av innhold
EUs direktiv om plastprodukter (2019/904) skal bidra til å redusere miljøkonsekvensene av visse plastprodukter og fremme en sirkulær økonomi. Direktivet krever at landende skal iverksette tiltak for å oppnå en ambisiøs og vedvarende reduksjon i forbruket av enkelte engangs plastprodukter i 2026 sammenlignet med 2022. Plastproduktene det gjelder er drikkebegre inkludert lokk og matbeholdere for "take away", med eller uten lokk. I denne gjennomføringsrettsakten har Kommisjonen fastsatt metodikken for beregninger og verifisering av forbruksreduksjonen, samt rapporteringsformat for informasjon om tiltak iverksatt av landene for å oppnå en slik reduksjon.

Beregning av reduksjon i forbruk av engangs plastprodukter skal baseres på én av følgende parametere:

a. total vekt av plast i disse plastproduktene som settes på det nasjonale markedet i et kalenderår;

b. antall av disse plastproduktene som settes på det nasjonale markedet i et kalenderår.

Beregningene for oppnådd forbruksreduksjon for et kalenderår skal gjøres ved å sammenligne mengde produkter satt på markedet for et kalenderår i forhold til året 2022. Formlene finnes i vedlegg I til rettsakten, og formatet for rapportering finnes i vedlegg II.

Dersom det velges å rapportere på vekt av plast i disse engangs plastproduktene (a), skal det for produkter som er laget delvis av plast rapporteres både vekten av kun plasten og total vekt for produktene.

Formatet for rapportering av iverksatte tiltak (vedlegg III) inneholder en veiledende liste over ulike tiltak, som f.eks. kvantitative mål, fremme bruk av alternativer inkludert ombruksprodukter, økonomiske insentiver, markedsrestriksjoner, avtaler og holdningsskapende arbeid. Ev. tiltak som ikke er nevnt i den veiledende listen skal også rapporteres.

Rapporteringer legges direkte inn i elektroniske portaler/databaser hos Kommisjonen. Samtidig informeres ESA om at rapporteringen er utført i henhold til rapporteringsforpliktelser i den aktuelle rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen trenger ikke å forskriftsfestes.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten kan medføre behov for administrativt arbeid hos myndighetene i forbindelse med rapportering, med påfølgende mindre økonomiske konsekvenser for myndigheter. Tilgang til tall fra produsentene kan fås gjennom rapporteringsforpliktelse som følge av krav om produsentansvar for visse plastprodukter i direktivets artikkel 8.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble forelagt spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (22.04.22 - 02.05.22). Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Den 4. februar 2022 vedtok EU-kommisjonen gjennomføringsrettsakt (EU) 2022/162 om regler for beregning, verifisering og rapportering av reduksjon i forbruk av visse engangs plastprodukter og tiltak iverksatt av landende for å oppnå en slik reduksjon. Dette er en gjennomføringsrettsakt som utfyller kravene til redusert forbruk i direktiv (EU) 2019/904 om å redusere miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter av den 5. juni 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2022
Anvendelsesdato i EU
27.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet