REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/507 av 7. april 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til prosentandelen av registrerte saker som skal utvelges for kontroll av om de oppfyller kravene

Commission Regulation (EU) 2020/507 of 7 April 2020 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the percentage of registration dossiers to be selected for compliance checking

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2020)

Sammendrag av innhold
Det har vist seg at en høy andel av industriens registreringer ikke innfrir kravene i Reach til hvilken informasjon de skal registrere. Det har derfor blitt innført en forordning som endrer Reach artikkel 41(5) slik at andelen registreringer som Echa skal kontrollere for å vurdere om datakravene er innfridd ("fullstendighetssjekker) øker fra 5 % til 20 % av registreringsdokumentene for hvert tonnasjeintervall.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. At Echa gjør flere fullstedighetssjekker er et viktig tiltak for å bedre registreringene og dermed informasjonen om kjemikalier både til brukere og myndigheter.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal. Den gjelder nå i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.04.2020
Anvendelsesdato i EU
28.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet