REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/706 av 19. april 2017 om endring av vedlegg VII forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder hudsensibilisering og opphevelse av Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688

Commission Regulation (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards skin sensitisation and repealing Commission Regulation (EU) 2016/1688

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2017)

Sammendrag av innhold
Et av målene i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) er å redusere bruken av forsøksdyr, for eksempel ved at det blir utviklet nye forsøksmetoder hvor det ikke benyttes dyr, dvs. in vitro-tester. I kommisjonsforordning (EU) 2016/1688 ble bestemmelsene om datakrav i REACH vedlegg VII slik at studier i forsøksdyr ikke lengre skal være standardkrav for å avklare hvorvidt et stoff er hudsensibilisende dersom resultater fra in vitro-tester gir tilstrekkelig informasjon. REACH vedlegg VII inneholder krav til standardopplysninger om stoffer som fremstilles eller importeres i mengder på hhv 1 tonn eller mer.

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688 ble imidlertid vedtatt uten at forslaget til forordning i forkant ble sendt Rådet for nærmere gjennomgang. For å rette opp denne utelatelsen opphever Kommisjonen derfor forordning (EU) 2016/1688. Forordning (EU) 2016/1688 erstattes samtidig med denne nye forordningen (EU) 2017/706 som har vært forelagt parlamentet og rådet for gjennomgang. Rettsakter vedtatt etter forordning (EU) 2016/1688 forblir gyldige.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Forordning (EU) 2016/1688 ble innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016 og gjennomført i norsk rett 3. desember 2016 i henhold til gjennomføringsfristen. Den nye erstatningsforordningen vil bli gjennomført i REACH-forskriften samtidig som henvisning til forordning (EU) 2016/1688 oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i REACH-forskriften legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene som arbeider med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Norge deltar blant annet i komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og i møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill, initierer og utarbeider reguleringsforslag for å få utvalgte stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 30. november 2016. Rettsakten ble vedtatt 19. april 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.04.2017
Anvendelsesdato i EU
11.10.2016
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2017
Anvendes fra i Norge
08.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0706
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro