REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688 av 20. september 2016 om endring av vedlegg VII forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder hudsensibilisering

Commission Regulation (EU) 2016/1688 of 20 September 2016 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards skin sensitisation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2016)

Sammendrag av innhold
Et av målene i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) er å redusere bruken av forsøksdyr, for eksempel ved at det blir utviklet nye forsøksmetoder hvor det ikke benyttes dyr, dvs. in vitro-tester. Kommisjonsforordning (EU)2016/1688 endrer bestemmelsene om datakrav i REACH vedlegg VII slik at studier i forsøksdyr ikke lengre skal være standardkrav for å avklare hvorvidt et stoff er hudsensibilisende dersom resultater fra in vitro-tester gir tilstrekkelig informasjon. REACH vedlegg VII inneholder krav til standardopplysninger om stoffer som fremstilles eller importeres i mengder på hhv 1 tonn eller mer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i REACH-forskriften legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 3. mai 2016. Rettsakten ble vedtatt 20. september og publisert i OJ 21. september 2016. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016 og gjennomført i norsk rett 3.desember 2016 i henhold til gjennomføringsfristen.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene som arbeider med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Norge deltar blant annet i komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og i møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill, initierer og utarbeider reguleringsforslag for å få utvalgte stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.09.2016
Anvendelsesdato i EU
11.10.2016
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 261-263
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.12.2016
Anvendes fra i Norge
03.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1688
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro