Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1989 av 6. november 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til 2020-ajourføringen av klassifiseringen fastsatt i de tekniske reguleringsstandardene for det enhetlige elektroniske rapporteringsformatet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1989 of 6 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.1.2021)

Sammendrag av innhold
IFRS Foundation ajourfører årlig IFRS-taksonomien. Formålet er blant annet å avspeile nye/endrede IFRS-standarder eller forbedringer i IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 2019/815 for å innta disse endringene.

Kommisjonsforordning (EU) 2019/815 spesifiserer det elektroniske rapporteringsformatet utstedere skal benytte ved avleggelse av årsrapporter, jf. direktiv 2004/109 art. 4 (7). Konsernregnskap avlegges enten etter internasjonale regnskapsstandarder ("IFRS") vedtatt etter forordning 1606/2002 eller i overensstemmelse med IFRS utstedt av IASB som etter kommisjonsbeslutning 2008/961 anses som ekvivalente med de IFRS standarder som er vedtatt etter forordning 1606/2002.

Taksonomien som skal benyttes i det elektroniske rapporteringsformatet er basert på IFRS taksonomien og tillegg til den. IFRS Foundation oppdaterer årlig IFRS taksonomien for å reflektere, blant annet, nye eller endringer til eksisterende regnskapsstandarder, analyse av hvordan opplysninger ofte innberettes i praksis, eller forbedringer til IFRS taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Det er derfor nødvendig å oppdatere de regulatoriske tekniske standardene for å reflektere de relevante endringene i IFRS taksonomien

Merknader

Rettslige konsekvenser
I NOU 2016:2 bemerket utvalget at kommisjonsforordningen kan innføres i forskrift. I Prop. 66 LS (2020-2021) er det foreslått forskriftshjemmel til verdipapirhandelloven § 5-5.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2020/1989 ble vedtatt i EU 6. november 2020, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende forordningen på årsrapporter som gjelder regnskapsår som begynner den 1. januar 2020 eller seinere. Tidligere anvendelse er tillatt.

Direktiv 2013/50/EU som gjør endringer i rapporteringsdirektivet (2004/109/EF), herunder hjemmel til å gi kommisjonforordning 2020/1989 er ennå ikke inntatt i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet