Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1989 av 6. november 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til 2020-oppdateringen av taksonomien fastsatt i de tekniske reguleringsstandardene for det felles elektroniske rapporteringsformatet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1989 of 6 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.1.2021)

Sammendrag av innhold
IFRS Foundation ajourfører årlig IFRS-taksonomien. Formålet er blant annet å avspeile nye/endrede IFRS-standarder eller forbedringer i IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 2019/815 for å innta disse endringene.

Kommisjonsforordning (EU) 2019/815 spesifiserer det elektroniske rapporteringsformatet utstedere skal benytte ved avleggelse av årsrapporter, jf. direktiv 2004/109 art. 4 (7). Konsernregnskap avlegges enten etter internasjonale regnskapsstandarder ("IFRS") vedtatt etter forordning 1606/2002 eller i overensstemmelse med IFRS utstedt av IASB som etter kommisjonsbeslutning 2008/961 anses som ekvivalente med de IFRS standarder som er vedtatt etter forordning 1606/2002.

Taksonomien som skal benyttes i det elektroniske rapporteringsformatet er basert på IFRS taksonomien og tillegg til den. IFRS Foundation oppdaterer årlig IFRS taksonomien for å reflektere, blant annet, nye eller endringer til eksisterende regnskapsstandarder, analyse av hvordan opplysninger ofte innberettes i praksis, eller forbedringer til IFRS taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Det er derfor nødvendig å oppdatere de regulatoriske tekniske standardene for å reflektere de relevante endringene i IFRS taksonomien

Merknader

Rettslige konsekvenser
I NOU 2016:2 bemerket utvalget at kommisjonsforordningen kan innføres i forskrift. I Prop. 66 LS (2020-2021) er det foreslått forskriftshjemmel til verdipapirhandelloven § 5-5.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2020/1989 ble vedtatt i EU 6. november 2020, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende forordningen på årsrapporter som gjelder regnskapsår som begynner den 1. januar 2020 eller seinere. Tidligere anvendelse er tillatt.

Direktiv 2013/50/EU som gjør endringer i rapporteringsdirektivet (2004/109/EF), herunder hjemmel til å gi kommisjonforordning 2020/1989 er ennå ikke inntatt i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2013/50) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.08.2022
Anvendes fra i Norge
01.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1989
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro