Rapportering om plantehelse: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1887 av 24. oktober 2016 om standardbestemmelser om medlemsstatenes innsending av søknader, rapporter og anmodninger nom betalinger for undersøkelsesprogrammer om plantehelse

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1887 of 24 October 2016 laying down the standard requirements for submission by Member States of applications, reports and requests for payments for the plant health survey programmes

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.10.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 652/2014 fastsættes der bl.a. bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til plantesundhed og planteformeringsmateriale og bestemmelser vedrørende forelæggelse af og indhold i de nationale programmer vedrørende forekomst af skadegørere (»undersøgelsesprogrammer«).

(2) I henhold til artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) nr. 652/2014 skal medlemsstaterne hvert år senest den 31. maj forelægge Kommissionen de undersøgelsesprogrammer, som skal iværksættes i det følgende år, og som de agter at søge om tilskud til.

(3) I henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. 652/2014 skal medlemsstaterne hvert år senest den 30. april for hvert godkendt årligt eller flerårligt program forelægge Kommissionen en detaljeret teknisk og økonomisk årsrapport for det foregående år. Det fastsættes ligeledes, at medlemsstaterne hvert år senest den 31. august skal forelægge Kommissionen en foreløbig økonomisk rapport for hvert godkendt nationalt program.

(4) I henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 652/2014 skal medlemsstaterne hvert år senest den 30. april for hvert godkendt program forelægge Kommissionen en betalingsanmodning vedrørende de programmer, som blev gennemført i det foregående år.

(5) Efter vedtagelsen af forordning (EU) nr. 652/2014 bør der fastsættes standardbestemmelser om indholdet og medlemsstaternes forelæggelse af nationale overvågningsprogrammer, jf. artikel 21 af samme forordning.

(6) Derudover bør der fastsættes standardbestemmelser om indholdet af foreløbige rapporter og endelige rapporter, herunder betalingsanmodninger efter gennemførelse af undersøgelsesprogrammer, jf. artikel 23 og 24 i forordning (EU) nr. 652/2014.

(7) De elektroniske standardmodeller for ansøgning, foreløbige rapporter og endelige rapporter, herunder betalingsanmodninger, vil, for at være i tråd med udviklingen i EU-lovgivningen, kunne findes online på Kommissionens websted, og de bør anvendes til undersøgelsesprogrammer, således at man lettere kan foretage fornødne ændringer eller medtage yderligere oplysninger. Kommissionen informerer medlemsstaterne og drøfter alle fornødne ændringer af de elektroniske standardmodeller inden for rammerne af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder med dem. De elektroniske standardmodeller er tilgængelige på Kommissionens websted senest den første uge af marts (endelige rapporter og betalingsanmodninger), den første uge i april (ansøgning) og den første uge af juli (foreløbig rapport) i det pågældende år.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2016
Anvendelsesdato i EU
15.11.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet