Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/151/EF av 6. mars 2007 om endring av vedtak 94/741/EF og 97/622/EF med hensyn til spørreskjemaene til rapporten om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall og om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall

Commission Decision 2007/151/EC of 6 March 2007 amending Decisions 94/741/EC and 97/622/EC as regards the questionnaires for the report on the implementation of Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council on waste and on the implementation of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en teknisk endring av Kommisjonsvedtakene 1994/741/EF og 1997/622/EF om spørreskjemaer til medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av enkelte direktiver om avfall (jf. direktiv 1991/692/EF). En gjennomgang av rapporteringsforpliktelsene i EU-lovgivningen på avfallsfeltet har avdekket at noen av forpliktelsene vedrørende farlig avfall og avfall generelt i de to nevnte vedtakene også dekkes av forordning (EF) 2150/2002 om avfallsstatistikk eller forordning (EF) 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall. For å unngå overlapping og unødvendige administrative krav er dobbeltreguleringene fjernet i Kommisjonsvedtakene.

Merknader
Rettsakten er bare en teknisk endring, og får ingen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert nasjonalt etter gjeldende prosedyrer. Det har ikke vært ansett nødvendig å sende rettsakten på høring.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 6. mars 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.03.2007
Anvendelsesdato i EU
28.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 342-344
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0151
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro