Rapportering om gjennomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2012-2013

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/632/EU av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved rapportering om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall

Commission Implementing Decision 2011/632/EU of 21 September 2011 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council on the incineration of waste

Siste nytt

EØS-komitevedtak 13.7.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2012)

Sammendrag av innhold
I henhold til direktiv 2000/76/EF (avfallsforbrenningsdirektivet) skal medlemsstatene hvert tredje år rapportere om gjennomføringen av direktivet på grunnlag av et spørreskjema som Kommisjonen har utarbeidet. Dette gjennomføringsvedtaket fra Kommisjonen fastslår at medlemsstater skal bruke spørreskjemaet som er vedlagt beslutningen til å rapportere på gjennomføringen av direktivet. Perioden det skal rapporteres for er 1. januar 2012 til 31. desember 2013. Dette er det tredje spørreskjemaet for rapportering på avfallsforbrenningsdirektivet. I utgangspunktet er rapporteringsperioden 3 år, men ettersom avfallsforbrenningsdirektivet opphører og erstattes av direktiv 2010/75/EU om integrert forurensningskontroll (IPPC direktivet) fra 7. januar 2014, gjelder kommisjonsbeslutning 2010/632/EU bare rapportering for en periode på 2 år.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i avfallsforbrenningsdirektivet 2000/76/EF, som igjen er hjemlet i EF-traktaten artikkel 175.

Rettslige konsekvenser for Norge
Det anses ikke å være behov for forskriftsendring for å gjennomføre beslutningen i norsk rett. Beslutningen ansees gjennomført når norske myndigheter bruker spørreskjemaet for å rapportere på gjennomføringen av avfallsforbrenningsdirektivet.

Administrative konsekvenser
Beslutningen får administrative konsekvenser ved at norske myndigheter må rapportere på gjennomføringen av avfallsforbrenningsdirektivet. Klima- og forurensningsdirektoratet vil trolig stå for rapporteringen.

Økonomiske konsekvenser
Beslutningen forventes ikke å få økonomiske konsekvenser ettersom rapporteringsforpliktelsene trolig vil kunne gjennomføres innenfor rammene av dagens ressurssituasjon.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen ble behandlet i spesialutvalget for miljø 28. mars 2012, og ble vurdert som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS avtalen ved EØS-komiteens beslutning 13. juli 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.09.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 538-542
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
14.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0632
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro